வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/பெப்ரவரி

Ichthus.svg


எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ஒருவருக்கொருவர் ஆழ்ந்த அன்பு காட்டுங்கள். ஏனெனில், அன்பு திரளான பாவங்களையும் போக்கும்.
1 பேதுரு 4:8