வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/மே

Ichthus.svg


சிங்கக் குட்டிகள் உணவின்றிப் பட்டினி இருக்க நேரிட்டாலும், ஆண்டவரை நாடுவோர்க்கு நன்மை ஏதும் குறையாது.
- திருப்பாடல்கள் 34:10