வார்ப்புரு:அணுக்கருவியல் மாறிலிகள்

மாறிலி
குறியீடு அளவு வழுக்கான வாய்ப்பு
போஹ்ரின் ஆரை 5.291 772 1092(17) × 10−11 m 3.2 × 10−9
இலத்திரன் சுற்றாரை 2.817 940 3267(27) × 10−15 m 9.7 × 10−10
இலத்திரன் திணிவு 9.109 382 91(40) × 10−31 kg 4.4 × 10−8
ஃபேர்மி இணைவு மாறிலி 1.166 364(5) × 10−5 GeV−2 4.3 × 10−6
துல்லியக் கட்டமைப்பு மாறிலி 7.297 352 5698(24) × 10−3 3.2 × 10−10
ஹார்டீ சக்தி 4.359 744 34(19) × 10−18 J 4.4 × 10−8
நேர்மின்னியின் திணிவு 1.672 621 777(74) × 10−27 kg 4.4 × 10−8
குவான்டம் சுற்றோட்டம் 3.636 947 5520(24) × 10−4 m² s−1 6.5 × 10−10
ரிட்பேர்க் மாறிலி 10 973 731.568 539(55) m−1 5.0 × 10−12
தொம்சன் குறுக்கு வெட்டு 6.652 458 734(13) × 10−29 1.9 × 10−9
வெயின்பேர்க் கோணம் 0.2223(21) 9.5 × 10−3