வார்ப்புரு:கூடைப்பந்து நிலைகள்

கூடைப்பந்து நிலைகள்
பின்காவல்கள் பாதி கூடைப்பந்து தரை 1. பந்துகையாளி பின்காவல் இரட்டை பின்காவல் (PG/SG)
2. புள்ளிபெற்ற பின்காவல் அசையாளர் (SG/SF)
முன்நிலைகள் 3. சிறு முன்நிலை
4. வலிய முன்நிலை பந்துகையாளி முன்நிலை (PG/PF)
நடு நிலை 5. நடு நிலை முன்-நடு நிலை (PF/C)