வார்ப்புரு:நுட்பப் பதக்கம்

நுட்பப் பதக்கம்
{{{1}}}

~~


இப்பதக்கம் நுட்பரீதியாக விக்கிப்பீடியாவில் பங்களிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பதக்கமாகும்.

வடிவமைத்தவர் - ஸ்ரீகர்சன்.

இப்பதக்கத்துடன் அளிப்பவரின் கையெழுத்து தானாக உள்ளிடப்படும்.

அளபுருக்கள் தொகு

  • px (default: 150)
  • border (default: #00FF00)
  • color: background color (default: #122317)
  • font-color (default: #00FF00)
  • cursor: set this to |cursor=no to remove that blinking object (_)