வார்ப்புரு:முதற்பக்கப் படம்

முதற்பக்கப் படம் எனும் இப்படம் முதற்பக்கத்தில் காட்டிய படங்களுள் ஒன்று.
Wikipedia
Wikipedia