முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
மூதாதையர் வகைப்பாடு
ஆட்களம்: மெய்க்கருவுயிரி  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Unikonta  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Filozoa  [Taxonomy; edit]
இராச்சியம்: விலங்கு  [Taxonomy; edit]
து.இராச்சியம்: Eumetazoa  [Taxonomy; edit]
கிளை: Bilateria  [Taxonomy; edit]
கிளை: Nephrozoa  [Taxonomy; edit]
பெருந்தொகுதி: டியூட்டெரோஸ்டோம்  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

பெற்றோர்: Nephrozoa [வகைப்பாடு; தொகு]
வகைப்பாட்டியல் தரவரிசை: superphylum (displays as பெருந்தொகுதி)
இணைப்பு: டியூட்டெரோஸ்டோம்
அற்றுவிட்ட இனம்: இல்லை
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: