வார்ப்புரு:Taxonomy/மெய்க்கருவுயிரி

< வார்ப்புரு:Taxonomy(வார்ப்புரு:Taxonomy/Eukaryota இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
உலகம்: மெய்க்கருவுயிரி  [Taxonomy; edit]


Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Life [Taxonomy; edit]
Rank: domain (displays as உலகம்)
Link: மெய்க்கருவுயிரி
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: