முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
மூதாதையர் வகைப்பாடு
ஆட்களம்: மெய்க்கருவுயிரி  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

பெற்றோர்: Life [வகைப்பாடு; தொகு]
வகைப்பாட்டியல் தரவரிசை: domain (displays as ஆட்களம்)
இணைப்பு: மெய்க்கருவுயிரி
அற்றுவிட்ட இனம்: இல்லை
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: