முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வார்ப்புரு பேச்சு:India divisions by