விகிதமுறா சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

விகிதமுறா சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of irrational functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்தொகு

இங்கு  

 
 
 
 

இங்கு  , இதில்   இன் நேர்ம மதிப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சார்புகள் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்தொகு

(ax2 + bx + c) என்ற கோவையை (px + q)2 என சுருக்க முடியாது என எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 

மேற்கோள்கள்தொகு

  • Peirce, Benjamin Osgood (1929) [1899]. "Chap. 3". A Short Table of Integrals (3rd revised ). Boston: Ginn and Co. பக். 16–30. 
  • Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, eds., Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables 1972, Dover: New York. (See chapter 3.)
  • S. Gradshteyn (И.С. Градштейн), I.M. Ryzhik (И.М. Рыжик); Alan Jeffrey, Daniel Zwillinger, editors. Table of Integrals, Series, and Products, seventh edition. Academic Press, 2007. ISBN 978-0-12-373637-6. Errata. (Several previous editions as well.)