விக்கிப்பீடியா:சிறு தொகுப்புகள்

சிறு தொகுப்பு எனப்படுவது முன்னையை தொகுப்புக்கும், தற்போதைய தொகுப்புக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடியளவுக்கு இல்லை என்பதேயாகும். செய்யப்பட்ட மாற்றம் மேலோட்டமான ஒரு மாற்றம் என்பதையே இது குறிக்கின்றது. குறிப்பிட்ட ஒரு தொகுப்பைச் செய்தவர், அந்தத் தொகுப்பு மீண்டும் பார்க்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்றோ, தான் செய்த தொகுப்பு எந்த வித சர்ச்சைக்கும் உட்படக் கூடியதல்ல என்றோ கருதுமிடத்து, தான் செய்த தொகுப்பை, இது ஒரு சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்தலாம். அவ்வாறு அடையாளப்படுத்தப்படும் தொகுப்பானது, குறிப்பிட்ட பக்கத்திற்கான பக்க வரலாற்றில், சி என்ற தெளிவான எழுத்தால் குறிப்பிடப்படும்.

இப்படிச் செய்யும்போது விக்கிப்பீடியா:அண்மைய மாற்றங்கள் பகுதியில் நீங்கள் செய்த தொகுப்பு இடம்பெறாது தவிர்க்கலாம். விக்கிப்பீடியாவில் தொகுப்பவர்கள் பலரும் அண்மைய மாற்றங்களைப் பார்வையிடும்போது, சிறு தொகுப்புக்களைத் தவிர்க்க விரும்பலாம். புகுபதிகை செய்த பயன்ர்கள் தமது என் விருப்பத் தேர்வுகள் பகுதியில், அண்மைய மாற்றங்களில் சிறு தொகுப்புக்களை மறைத்து வைக்க முடியும். எனவே மற்றவர் பார்வையில் படவேண்டிய மாற்றங்கள் அல்லது சர்ச்சைக்கு உட்படக்கூடிய மாற்றங்களைத் தொகுத்திருப்பின், சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்தலைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஒருவர் தான் செய்த தொகுப்பைத் தவறுதலாக சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்தி இருப்பின், அவரே மீண்டும் ஒரு முறை அதே மூலத்தை சிறு தொகுப்பு அல்ல (அதாவது இது ஒரு சிறு தொகுப்பு என்ற பெட்டியில் புள்ளடியை அகற்றிவிட்டு) என அடையாளப்படுத்திவிட்டு பக்கத்தைச் சேமிக்கலாம். அவ்வாறு சேமிக்கும்போது, கீழே உள்ள சுருக்கம்: பெட்டியில் முன்னைய தொகுப்பு சிறு தொகுப்பல்ல எனக் குறிப்பிடலாம்.

புகுபதிகை செய்யாத பயனர்களால் சிறு தொகுப்புக்களை அடையாளப்படுத்த முடியாது. புகுபதிகை செய்வதற்கான பல காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

சிறு தொகுப்பு என அடையாளம் செய்தல்தொகு

(விளக்கப்படம் இணைக்கப்பட வேண்டும்)

ஒரு பக்கத்தைத் தொகுக்கும்போது, குறிப்பிட்ட தொகுப்பை இது ஒரு சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்துவதற்கான சிறு பெட்டி ஒன்றை தொகுப்புப் பெட்டிக்கு கீழே காணலாம். செய்யப்பட்ட மாற்றங்களைச் சேமிப்பதற்கு முன்னர், அந்தப் பெட்டியில் புள்ளியிடுவதன் மூலம், செய்யப்பட்ட மாற்றம் ஒரு சிறு தொகுப்பு மட்டுமே என அடையாளம் செய்யலாம்.

சிறு தொகுப்புக்களாவனதொகு

சிறு தொகுப்புக்கள் எனப்படுபவை எழுத்துப் பிழைகள், கட்டுரையை வடிவமைத்தல், உரையில் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் செய்யாது அதன் ஒழுங்கமைப்பில் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்தல் போன்றவையாகும்.

 • எழுத்துப் பிழைகள்
 • இலக்கணப் பிழைகள்
 • எளிய வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் (எ.கா. நிறுத்தற் குறியிடல், அடைப்புக் குறிகளிடல், சாய்ந்த எழுத்துக்களிடல், தடித்த எழுத்துக்களிடல், ஆங்கிலச் சொற்களில் முகப்பெழுத்து ஆக்கம் போன்றன)
 • உரையின் பொருளை மாற்றாத வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் (எ.கா. சர்ச்சைக்குட்படாதபடி படிமங்களின் இடத்தை மாற்றல், பத்திகளைப் பிரித்தல் அல்லது சேர்த்தல் அல்லது இடம் மாற்றல்)
 • உண்மைச் செய்திகளில் தெளிவாகத் தெரியும் தவறுகள் (எ.கா. சுப்பிரமணிய பாரதி (டிசம்பர் 11, 1882 - செப்டம்பர் 11, 1950) என்று காணப்பட்டால், அதனை சுப்பிரமணிய பாரதி (டிசம்பர் 11, 1882 - செப்டம்பர் 11, 1921) என மாற்றுவது).
 • பக்கத்திலுள்ள அமைவிடத் தவறுகளைத் திருத்தல்
 • விக்கிகளுக்கிடையான இணைப்புக்களை ஏற்படுத்தல் அல்லது தவறான இணைப்புக்களை மாற்றல்
 • தவறான உள், வெளி இணைப்புக்களை சரி செய்தல்
 • மேற்கோள் இணைப்புக்களில் தவறிருப்பின் அவற்றைச் சரி செய்தல்
 • நாசவேலைகளை (vandalism) நீக்குதல்

சிறு தொகுப்பல்லாதவைதொகு

ஏனைய பயனர்களின் பார்வைக்கு உட்பட வேண்டிய, அவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டிய தொகுப்புக்கள் சிறிய தொகுப்புக்களாகக் கருதப்பட முடியாதவையாகும். எனவே ஒரு பக்கத்தில் உள்ள உரையின் பொருளை மாற்றக் கூடிய தொகுப்புக்கள், அவை மிகச் சிறிய மாற்றமாக இருப்பினும், அவற்றைச் சிறு தொகுப்பாக அடையாளப்படுத்தக் கூடாது. எடுத்துக்காட்டாக, 'வேறுபாடு உண்டு' என்பதை 'வேறுபாடு இல்லை' என மாற்றும்போது ஒரே ஒரு சொல்லே மாறினாலும் பொருள் எதிர் மறையாகி விடுகின்றது. சில சமயங்களில் ஒரு சொல்லிலேயே சில எழுத்துக்களை மாற்றினால் வேறு பொருள் வந்துவிடும். எனவே அவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளல் வேண்டும். குறிப்பிடத்தக்க அளவு மாற்றங்களைச் செய்துவிட்டு, அதனைச் சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்தல் தவறான நடத்தையாகக் கருதப்படும். முக்கியமாக உரையின் குறிப்பிட்ட பகுதியை நீக்கிவிட்டு இது ஒரு சிறு தொகுப்பு என அடையாளப்படுத்தல் கூடாது.

 • ஒரு பக்கத்தில் உரைகளை இனைத்தல் அல்லது நீக்குதல்
 • ஒரு பக்கத்தில் குறிச்சொற்கள் அல்லது வார்ப்புருக்களை இணைத்தல் அல்லது நீக்குதல்
 • ஒரு பக்கத்தில் மேற்கோள்கள் அல்லது வெளியிணைப்புக்களை இணைத்தல் அல்லது நீக்குதல்
 • பேச்சுப் பக்கங்களிலோ அல்லது வேறு விவாதங்கள், கலந்துரையாடல்களிலோ கருத்துக்களை இடுதல்
 • நாசவேலைகள் இல்லாதவிடத்து ஒரு பக்கத்தை மீளமைத்தல்