விக்கிப்பீடியா:தமிழில் புகுபதிகை செய்வது எப்படி?

இந்தத் தளத்தில் உள்ள தானியங்கி எழுத்துப்பெயர்ப்பு மென்பொருளைப் பயன்படுத்தலாம். கீழ்க்காணும் அட்டவணை உங்களுக்கு உதவும்.

njau "ஞௌ"  
njai "ஞை"  
njee "ஞே"  
njoo "ஞோ"  
njaa "ஞா"  
njuu "ஞூ"  
njii "ஞீ"  
nja "ஞ"  
nji "ஞி"  
njI "ஞீ"  
njA "ஞா"  
nje "ஞெ"  
njE "ஞே"  
njo "ஞொ"  
njO "ஞோ"  
nju "ஞு"  
njU "ஞூ"  
 
nj "ஞ்"  
 
 
ngau "ஙௌ"  
ngai "ஙை"  
ngee "ஙே"  
ngoo "ஙோ"  
ngaa "ஙா"  
nguu "ஙூ"  
ngii "ஙீ"  
nga "ங"  
ngi "ஙி"  
ngI "ஙீ"  
ngA "ஙா"  
nge "ஙெ"  
ngE "ஙே"  
ngo "ஙொ"  
ngO "ஙோ"  
ngu "ஙு"  
ngU "ஙூ"  
 
ng "ங்"  
 
 
 
shau "ஷௌ"  
shai "ஷை"  
shee "ஷே"  
shoo "ஷோ"  
shaa "ஷா"  
shuu "ஷூ"  
shii "ஷீ"  
sha "ஷ"  
shi "ஷி"  
shI "ஷீ"  
shA "ஷா"  
she "ஷெ"  
shE "ஷே"  
sho "ஷொ"  
shO "ஷோ"  
shu "ஷு"  
shU "ஷூ"  
 
sh "ஷ்"  
 
 nau " நௌ"  
 nai " நை"  
 nee " நே"  
 noo " நோ"  
 naa " நா"  
 nuu " நூ"  
 nii " நீ"  
 na " ந"  
 ni " நி"  
 nI " நீ"  
 nA " நா"  
 ne " நெ"  
 nE " நே"  
 no " நொ"  
 nO " நோ"  
 nu " நு"  
 nU " நூ"  
 
 nth " ந்"  
 
-nau "நௌ"  
-nai "நை"  
-nee "நே"  
-noo "நோ"  
-naa "நா"  
-nuu "நூ"  
-nii "நீ"  
-na "ந"  
-ni "நி"  
-nI "நீ"  
-nA "நா"  
-ne "நெ"  
-nE "நே"  
-no "நொ"  
-nO "நோ"  
-nu "நு"  
-nU "நூ"  
 
n-au "நௌ"  
n-ai "நை"  
n-ee "நே"  
n-oo "நோ"  
n-aa "நா"  
n-uu "நூ"  
n-ii "நீ"  
n-a "ந"  
n-i "நி"  
n-I "நீ"  
n-A "நா"  
n-e "நெ"  
n-E "நே"  
n-o "நொ"  
n-O "நோ"  
n-u "நு"  
n-U "நூ"  
 
wau "நௌ"  
wai "நை"  
wee "நே"  
woo "நோ"  
waa "நா"  
wuu "நூ"  
wii "நீ"  
wa "ந"  
wi "நி"  
wI "நீ"  
wA "நா"  
we "நெ"  
wE "நே"  
wo "நொ"  
wO "நோ"  
wu "நு"  
wU "நூ"  
 
 
 
 n " ந்"  
n- "ந்"  
-n "ந்"  
w "ந்"  
 
 
 
 
nthau "ந்தௌ"  
nthai "ந்தை"  
nthee "ந்தே"  
nthoo "ந்தோ"  
nthaa "ந்தா"  
nthuu "ந்தூ"  
nthii "ந்தீ"  
ntha "ந்த"  
nthi "ந்தி"  
nthI "ந்தீ"  
nthA "ந்தா"  
nthe "ந்தெ"  
nthE "ந்தே"  
ntho "ந்தொ"  
nthO "ந்தோ"  
nthu "ந்து"  
nthU "ந்தூ"  
nth "ந்"  
 
 
 
 
dhau "தௌ"  
dhai "தை"  
dhee "தே"  
dhoo "தோ"  
dhaa "தா"  
dhuu "தூ"  
dhii "தீ"  
dha "த"  
dhi "தி"  
dhI "தீ"  
dhA "தா"  
dhe "தெ"  
dhE "தே"  
dho "தொ"  
dhO "தோ"  
dhu "து"  
dhU "தூ"  
 
dh "த்"  
 
chau "சௌ"  
chai "சை"  
chee "சே"  
choo "சோ"  
chaa "சா"  
chuu "சூ"  
chii "சீ"  
cha "ச"  
chi "சி"  
chI "சீ"  
chA "சா"  
che "செ"  
chE "சே"  
cho "சொ"  
chO "சோ"  
chu "சு"  
chU "சூ"  
 
ch "ச்"  
 
zhau "ழௌ"  
zhai "ழை"  
zhee "ழே"  
zhoo "ழோ"  
zhaa "ழா"  
zhuu "ழூ"  
zhii "ழீ"  
zha "ழ"  
zhi "ழி"  
zhI "ழீ"  
zhA "ழா"  
zhe "ழெ"  
zhE "ழே"  
zho "ழொ"  
zhO "ழோ"  
zhu "ழு"  
zhU "ழூ"  
 
zh "ழ்"  
zau "ழௌ"  
zai "ழை"  
zee "ழே"  
zoo "ழோ"  
zaa "ழா"  
zuu "ழூ"  
zii "ழீ"  
za "ழ"  
zi "ழி"  
zI "ழீ"  
zA "ழா"  
ze "ழெ"  
zE "ழே"  
zo "ழொ"  
zO "ழோ"  
zu "ழு"  
zU "ழூ"  
 
z "ழ்"  
 
jau "ஜௌ"  
jai "ஜை"  
jee "ஜே"  
joo "ஜோ"  
jaa "ஜா"  
juu "ஜூ"  
jii "ஜீ"  
ja "ஜ"  
ji "ஜி"  
jI "ஜீ"  
jA "ஜா"  
je "ஜெ"  
jE "ஜே"  
jo "ஜொ"  
jO "ஜோ"  
ju "ஜு"  
jU "ஜூ"  
 
j "ஜ்"  
 
 
thau "தௌ"  
thai "தை"  
thee "தே"  
thoo "தோ"  
thaa "தா"  
thuu "தூ"  
thii "தீ"  
tha "த"  
thi "தி"  
thI "தீ"  
thA "தா"  
the "தெ"  
thE "தே"  
tho "தொ"  
thO "தோ"  
thu "து"  
thU "தூ"  
 
th "த்"  
 
-hau "ஹௌ"  
-hai "ஹை"  
-hee "ஹே"  
-hoo "ஹோ"  
-haa "ஹா"  
-huu "ஹூ"  
-hii "ஹீ"  
-ha "ஹ"  
-hi "ஹி"  
-hI "ஹீ"  
-hA "ஹா"  
-he "ஹெ"  
-hE "ஹே"  
-ho "ஹொ"  
-hO "ஹோ"  
-hu "ஹு"  
-hU "ஹூ"  
 
-h "ஹ்"  
 
hau "கௌ"  
hai "கை"  
hee "கே"  
hoo "கோ"  
haa "கா"  
huu "கூ"  
hii "கீ"  
ha "க"  
hi "கி"  
hI "கீ"  
hA "கா"  
he "கெ"  
hE "கே"  
ho "கொ"  
hO "கோ"  
hu "கு"  
hU "கூ"  
 
h "க்"  
 
kau "கௌ"  
kai "கை"  
kee "கே"  
koo "கோ"  
kaa "கா"  
kuu "கூ"  
kii "கீ"  
ka "க"  
ki "கி"  
kI "கீ"  
kA "கா"  
ke "கெ"  
kE "கே"  
ko "கொ"  
kO "கோ"  
ku "கு"  
kU "கூ"  
 
k "க்"  
 
 
-sau "ஸௌ"  
-sai "ஸை"  
-see "ஸே"  
-soo "ஸோ"  
-saa "ஸா"  
-suu "ஸூ"  
-sii "ஸீ"  
-sa "ஸ"  
-si "ஸி"  
-sI "ஸீ"  
-sA "ஸா"  
-se "ஸெ"  
-sE "ஸே"  
-so "ஸொ"  
-sO "ஸோ"  
-su "ஸு"  
-sU "ஸூ"  
 
-s "ஸ்"  
 
Sau "ஸௌ"  
Sai "ஸை"  
See "ஸே"  
Soo "ஸோ"  
Saa "ஸா"  
Suu "ஸூ"  
Sii "ஸீ"  
Sa "ஸ"  
Si "ஸி"  
SI "ஸீ"  
SA "ஸா"  
Se "ஸெ"  
SE "ஸே"  
So "ஸொ"  
SO "ஸோ"  
Su "ஸு"  
SU "ஸூ"  
 
S "ஸ்"  
 
 
rau "ரௌ"  
rai "ரை"  
ree "ரே"  
roo "ரோ"  
raa "ரா"  
ruu "ரூ"  
rii "ரீ"  
ra "ர"  
ri "ரி"  
rI "ரீ"  
rA "ரா"  
re "ரெ"  
rE "ரே"  
ro "ரொ"  
rO "ரோ"  
ru "ரு"  
rU "ரூ"  
 
r "ர்"  
 
Rau "றௌ"  
Rai "றை"  
Ree "றே"  
Roo "றோ"  
Raa "றா"  
Ruu "றூ"  
Rii "றீ"  
Ra "ற"  
Ri "றி"  
RI "றீ"  
RA "றா"  
Re "றெ"  
RE "றே"  
Ro "றொ"  
RO "றோ"  
Ru "று"  
RU "றூ"  
 
R "ற்"  
 
tau "டௌ"  
tai "டை"  
tee "டே"  
too "டோ"  
taa "டா"  
tuu "டூ"  
tii "டீ"  
ta "ட"  
ti "டி"  
tI "டீ"  
tA "டா"  
te "டெ"  
tE "டே"  
to "டொ"  
tO "டோ"  
tu "டு"  
tU "டூ"  
 
t "ட்"  
 
 
 
sau "சௌ"  
sai "சை"  
see "சே"  
soo "சோ"  
saa "சா"  
suu "சூ"  
sii "சீ"  
sa "ச"  
si "சி"  
sI "சீ"  
sA "சா"  
se "செ"  
sE "சே"  
so "சொ"  
sO "சோ"  
su "சு"  
sU "சூ"  
 
s "ச்"  
pau "பௌ"  
pai "பை"  
pee "பே"  
poo "போ"  
paa "பா"  
puu "பூ"  
pii "பீ"  
pa "ப"  
pi "பி"  
pI "பீ"  
pA "பா"  
pe "பெ"  
pE "பே"  
po "பொ"  
pO "போ"  
pu "பு"  
pU "பூ"  
 
p "ப்"  
 
bau "பௌ"  
bai "பை"  
bee "பே"  
boo "போ"  
baa "பா"  
buu "பூ"  
bii "பீ"  
ba "ப"  
bi "பி"  
bI "பீ"  
bA "பா"  
be "பெ"  
bE "பே"  
bo "பொ"  
bO "போ"  
bu "பு"  
bU "பூ"  
 
b "ப்"  
mau "மௌ"  
mai "மை"  
mee "மே"  
moo "மோ"  
maa "மா"  
muu "மூ"  
mii "மீ"  
ma "ம"  
mi "மி"  
mI "மீ"  
mA "மா"  
me "மெ"  
mE "மே"  
mo "மொ"  
mO "மோ"  
mu "மு"  
mU "மூ"  
 
m "ம்"  
 
yau "யௌ"  
yai "யை"  
yee "யே"  
yoo "யோ"  
yaa "யா"  
yuu "யூ"  
yii "யீ"  
ya "ய"  
yi "யி"  
yI "யீ"  
yA "யா"  
ye "யெ"  
yE "யே"  
yo "யொ"  
yO "யோ"  
yu "யு"  
yU "யூ"  
 
y "ய்"  
 
 
dau "டௌ"  
dai "டை"  
dee "டே"  
doo "டோ"  
daa "டா"  
duu "டூ"  
dii "டீ"  
da "ட"  
di "டி"  
dI "டீ"  
dA "டா"  
de "டெ"  
dE "டே"  
do "டொ"  
dO "டோ"  
du "டு"  
dU "டூ"  
 
d "ட்"  
 
 
nau "னௌ"  
nai "னை"  
nee "னே"  
noo "னோ"  
naa "னா"  
nuu "னூ"  
nii "னீ"  
na "ன"  
ni "னி"  
nI "னீ"  
nA "னா"  
ne "னெ"  
nE "னே"  
no "னொ"  
nO "னோ"  
nu "னு"  
nU "னூ"  
 
n "ன்"  
 
Nau "ணௌ"  
Nai "ணை"  
Nee "ணே"  
Noo "ணோ"  
Naa "ணா"  
Nuu "ணூ"  
Nii "ணீ"  
Na "ண"  
Ni "ணி"  
NI "ணீ"  
NA "ணா"  
Ne "ணெ"  
NE "ணே"  
No "ணொ"  
NO "ணோ"  
Nu "ணு"  
NU "ணூ"  
 
N "ண்"  
lau "லௌ"  
lai "லை"  
lee "லே"  
loo "லோ"  
laa "லா"  
luu "லூ"  
lii "லீ"  
la "ல"  
li "லி"  
lI "லீ"  
lA "லா"  
le "லெ"  
lE "லே"  
lo "லொ"  
lO "லோ"  
lu "லு"  
lU "லூ"  
 
l "ல்"  
Lau "ளௌ"  
Lai "ளை"  
Lee "ளே"  
Loo "ளோ"  
Laa "ளா"  
Luu "ளூ"  
Lii "ளீ"  
La "ள"  
Li "ளி"  
LI "ளீ"  
LA "ளா"  
Le "ளெ"  
LE "ளே"  
Lo "ளொ"  
LO "ளோ"  
Lu "ளு"  
LU "ளூ"  
 
L "ள்"  
 
 
 
vau "வௌ"  
vai "வை"  
vee "வே"  
voo "வோ"  
vaa "வா"  
vuu "வூ"  
vii "வீ"  
va "வ"  
vi "வி"  
vI "வீ"  
vA "வா"  
ve "வெ"  
vE "வே"  
vo "வொ"  
vO "வோ"  
vu "வு"  
vU "வூ"  
 
v "வ்"  
 
 
 
 
 
gau "கௌ"  
gai "கை"  
gee "கே"  
goo "கோ"  
gaa "கா"  
guu "கூ"  
gii "கீ"  
ga "க"  
gi "கி"  
gI "கீ"  
gA "கா"  
ge "கெ"  
gE "கே"  
go "கொ"  
gO "கோ"  
gu "கு"  
gU "கூ"  
 
g "க்"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
au "ஔ"  
ai "ஐ"  
aa "ஆ"  
ee "ஏ"  
ii "ஈ"  
uu "ஊ"  
oo "ஓ"  
 
 
 
 
-1000 "௲"  
 
-100 "௱"  
 
-10 "௰"  
-1 "௧"  
 
-2 "௨"  
-3 "௩"  
 
-4 "௪"  
-5 "௫"  
 
-6 "௬"  
-7 "௭"  
 
-8 "௮"  
-9 "௯"  
 
 
 
 
i "இ"  
I "ஈ"  
 
 
 
a "அ"  
 
A "ஆ"  
 
e "எ"  
E "ஏ"  
i "இ"  
I "ஈ"  
u "உ"  
U "ஊ"  
o "ஒ"  
O "ஓ"  
x "௯"  
q "ஃ"