விக்கிப்பீடியா:தமிழ்த் தட்டச்சு/நரையம்

வழுக்கள் தொகு

எண் வழு தட்டச்சு முறை ஆங்கில எழுத்து விக்கிப்பீடியா (சாசி) விக்கிநூல்கள்/விக்கிமூலம் (நரையம்) உலாவி இயங்குதளம் விக்கியூடக வழு பதிவு பிற பின்னூட்டங்கள்
1 தட்டச்சு முறை மாற்றும் வழி Control M வேலைசெய்யவில்லை -- -- -- -- அனைத்தும் மேக் 31026 Control M வேலை செய்கிறது என கூறுகின்றனர்.Command M தான் சிறுதுசெய்யுமாம். "எனக்கு வேலைசெய்கிறது" என வழுவை தீர்த்துள்ளனர்
 Y ஆயிற்று
2 ஒற்றெழுத்து இரட்டிக்கிறது எழுத்துப்பெயர்ப்பு ammaa அம்மா அம்ம்ம்மா அனைத்தும் அனைத்தும் 31025  Y ஆயிற்று
3 ஆங்கிலம், தமிழ் இரண்டு எழுத்தும் வருகிறது எழுத்துப்பெயர்ப்பு ahin அக்ன்ல் அaகhனiலn குரோம் மட்டும் விண்டோஸ் குரோமில் வெறு தட்டச்சு பொறி நீட்டிப்புகளை நிறுவிதால், இரண்டும் இணைந்து செயல்பட்டது. உலாவியின் நீட்டிப்புகள் நிறுவல் நீக்கினால் இவ்வழு நீங்கும்.  Y ஆயிற்று
4 கூட்டெழுத்து வரவில்லை தமிழ் 99 akkq அம்மா அமமா Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; en-US; rv:1.9.2.22) Gecko/20110902 Firefox/3.6.22 மட்டும் மாக் ஓஸ் 10.4.11 31033 "எனக்கு வேலைசெய்கிறது" என வழுவை தீர்த்துள்ளனர்
 Y ஆயிற்று
5 Shift + m = / தமிழ் 99 Shift + m அனைத்தும் அனைத்தும் 31141  Y ஆயிற்று

பாமினி தொகு

எண் english key stroke expected result
1 * (asterisk) ழூ
2 = ஸ்ரீ
3 i $2ை
4 n $2ெ
5 N $2ே
6 _ (underscore) $2ூ (only for ஜ், ஷ், ஸ், ஹ்)
7 { $2ு (only for ஜ், ஷ், ஸ், ஹ்)
8 } $2ூ (று, நு, லு, னு, து, ணு என்பனவற்றின் பின் மாத்திரம்)
9 + (plus) $2ூ (ஙு, ஞு, வு, யு, பு ஆகியவற்றின் பின் மாத்திரம்)
10 ~ '
11 ெ, ே, ை ஆகிய ஒருங்குறிகள் உடைகின்றன.

Related bug here

தமிழ்99 தொகு

Friends,

I started testing today this Tamil99 in Tamil Wikipedia while in Firefox 7.0.1 on Ubuntu 10.04 OS. Found so far the following bug:

On pressing an Akara-consonant 3 times or more, that is in cases of udanilai meimmayakam | உடனிலை மெய்ம்மயக்கம்- for example:

For the sake of this discussion say the key for க is referred to as <key_h> (because in qwerty keyboard the key for h is used for Tamil99 க ) then

<key_h><key_h><key_h> should yield க்கக whereas the keymap here tested yields க்க்க
<key_h><key_h><key_h><key_h> should yield க்கக்க whereas the keymap here tested yields க்க்க்க

The further repetitions of the keystrokes should also yield the same alternating pattern. That is as per the following:

i) When number of keystrokes is odd (greater or equal to 3) the last two akara-consonants remain akara-consonants (examples க்கக, க்கக்கக .....)

ii) When the number of keystrokes is even (greater or equal to 2) then the penultimate akara-consonant gets pulli. (examples: க்க, க்கக்க, க்கக்கக்க .....)

Please note for the other meimmayakkam - that is ஒத்திசைவு மெய்ம்மயக்கம் cases this bug is not seen - examples: ங்கங, ங்கங்க, ஞ்சஞ, ஞ்சஞ்ச, ....
--கா. சேது 03:35, 15 அக்டோபர் 2011 (UTC)Reply[பதில் அளி]