விக்கிப்பீடியா:தொழிற்கலைகள் ஆவணப்படுத்தல்/மட்பாண்டக் கலை

செயலாக்கம் (ஆதாரம்: https://www.youtube.com/watch?v=1jwYpPMHen8&feature=youtu.be)தொகு

 • களி எடுத்து வருதல்
 • மடு ஒன்று வெட்டி, மட்வுக்குள் போடுதல்
 • தண்ணி விட்டுதல், பதப்படுதல்
 • கட்டி இல்லாமல் வெளியேற்றுதல்
 • மணல் ..
 • காலால் துவைத்தல்
 • களையைப் பிசைந்து எடுத்தல் (கட்டிகளை பிரிக்க
 • சக்கத்தில் வைத்து உருப்படியாக்கல்
 • வீட்டுக்குள் காய வைத்தல் - தண்ணி வைத்தல்
 • உள்ளிதை துப்பரவாக்கல்
 • வெளியிதை காயவைத்தல்
 • சீரமைத்தல் - shape செய்தல்!
 • (அனல் நிலை காய்தல்)
 • சூழையில் உரிமட்டைக்கு மேல் வைத்தல்!