விக்கிப்பீடியா:பகுப்பில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களின் பட்டியல்

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள பகுப்புகளை ஒழுங்கு படுத்தும் போது, செய்த மாற்றங்களையும் அதன் விவரங்களையும் கீழ்காணும் பட்டியலில் குறிப்பிட்டு வைத்தால் அது வரும் காலங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

விரிவான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கதொகு

மேலும் பகுப்புகளில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் பற்றிய தங்களின் விரிவான கருத்துக்களை உரையாடல் பக்கத்தில் தெரிவிக்கவும்.

மாற்றங்கள் பற்றிய பட்டியல்தொகு

  • இந்த பட்டியலில் பகுப்புகளில் செய்த மாற்றங்களை பதிவு செய்யவும்.
வரிசை எண் முன்பிருந்த பகுப்புகள் துப்புரவுச் செயல் பற்றிய விளக்கம் மாற்றியமைக்கப் பட்ட பகுப்புகள் தொடங்கிய தேதி முடிவுற்ற தேதி மாற்றங்கள் செய்த பயனர் மற்ற பயனர்களின் சுருக்கமான கருத்துக்கள்
1.

1. வாழும் நபர்கள் (36)

2. வாழும் மக்கள் (124)

3. வாழும் மனிதர்கள் (46)

4. வாழும் மாந்தர் (1)

நான்கு பகுப்புகள் ஒரே கருத்தை குறிப்பிடுகின்றன. ஆகவே இவை நான்கையும் ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது. வாழும் நபர்கள்(216) 02-April-2010 09-April-2010 TRYPPN / TRYPPNbot Completed
2. 1. ஹொங் கொங்(1)

2. ஹொங்கொங்(26)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது ஹொங்கொங்(27) 10-April-2010 10-April-2010 TRYPPN ---
3. 1. முடிச்சுகள் (50)

2. முடிச்சுக்கள் (1)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது முடிச்சுகள் (51) 17-April-2010 17-April-2010 TRYPPN ---
4. 1. வானூர்தி(1)

2. வானூர்திகள்(5)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது வானூர்திகள்(6) 26-April-2010 26-April-2010 TRYPPN ---
5. 1.மொழியியலாளர்(1)

2.மொழியியலாளர்கள்(6)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது மொழியியலாளர்கள்(7) 28-April-2010 28-April-2010 TRYPPN ---
6. 1.யானை(1)

2.யானைகள்(6)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது யானைகள்(7) 29-April-2010 29-April-2010 TRYPPN ---
7. 1.பொழுது போக்கு(1)

2.பொழுதுபோக்குகள்(2) **முன்பே நீக்கப்பட்ட பகுப்பு

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது பொழுது போக்கு(3) 29-April-2010 29-April-2010 TRYPPN ---
8. 1.பறவை(1)

2. பறவைகள்(85)

ஒரே பகுப்பாக இணைக்கப்பட்டது பறவைகள்(86) 10-May-2010 10-May-2010 TRYPPN ---
9. Example Example Example Example Example Example Example
10. Example Example Example Example Example Example Example
11. Example Example Example Example Example Example Example
12. Example Example Example Example Example Example Example
13. Example Example Example Example Example Example Example
14. Example Example Example Example Example Example Example
15. Example Example Example Example Example Example Example