விக்கிப்பீடியா:படிமம் பயிற்சி

(விக்கிப்பீடியா:Picture tutorial இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
குறுக்கு வழி:
WP:PH

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் விக்கி வடிவமைப்பு கொண்டு எவ்வாறு படிமங்களை இணைப்பது என்பது பற்றிய பயிற்சியாகும். நீங்கள் ஓர் படிமத்தை பதிவேற்ற உதவி தேடி இங்கு வந்திருந்தால் அல்லது ஓர் கட்டுரைக்கான தகுந்த படிமத்தைத் தேடி வந்திருந்தால், விக்கிப்பீடியாவின் படிம பயன்பாட்டுக் கொள்கையையும் காண்பீராக. படிமம் ஒன்றை எவ்வாறு தரவேற்றம் செய்வது என்பதுபற்றி விக்கிப்பீடியா:படிமம் தரவேற்றம் என்ற பக்கத்தில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஓர் படிமத்தை தரவேற்றம் செய்த பின்னர், அந்த படிமத்தை அல்லது ஏற்கனவே விக்கிப்பீடியாவில் தரவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏதாவதொரு படிமத்தை, கட்டுரையொன்றில் இணைக்கும் முன்னர், படிம விவரணப் பக்கத்தை தொகுத்து படிமம் பெறப்பட்ட மூலத்தைக் குறிப்பிட்டு பதிப்புரிமை நிலையை தெளிவாகக் குறிப்பிடல் அவசியம். தகுந்த விக்கிப்பீடியா:காப்புரிமை வார்ப்புருக்கள் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்துவது விரும்பப்படுகிறது.

இந்தக் கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு ஸ்டீவர்டிகோவின் விக்கிப்பீடியா சின்னம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தனி படிமம் தொகு

எந்தவொரு வடிவமைப்பும் இன்றி தனி படிமத்தை இவ்வாறு இணைக்கலாம்:
[[Image:Wikipedesketch.png]]
படம் கோப்பை பதிவேற்றியவர் பதிவேற்றிய அளவிலேயே இருக்கும். கட்டுரையில் எங்கு காண்பிக்கப்படும் என்பது நிச்சயப்பபடாது இருக்கும்; எழுத்துக்கள் படத்தை தழுவி (மிதந்து) இருக்காது. எடுத்துக்காட்டாக:

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.   விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

படத்தின் குறிப்பை எங்கே இட்டது என்பதைப் பொறுத்து உரையை இரண்டாகப் பிரிப்பதைப் பாருங்கள்.

படம் காண்பிக்க வேண்டிய இடத்தை நிறுவுதல் தொகு

இப்போது, நாம் (அ) படத்தைச் சுற்றி உரை தழுவுமாறு (மிதத்தல்) செய்வோம் அல்லது (ஆ) படம் எங்கு இடம் பெற வேண்டும் (இடது,வலது, உரையுடன் போன்றவை) என்பதை வரையறுப்போம். இவ்வாறு செய்ய, நாம் இடம் குறித்தக் குறிப்பை சேர்ப்போம்.

காட்டு 1 - வலது ஒழுங்கமை, மிதவை தொகு

[[Image:Wikipedesketch.png|right]]

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்

 

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும் விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும் விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும் விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்


காட்டு 2 - வலது ஒழுங்கமை, மிதவை, தலைப்புடன் தொகு

இதனைப் பொதுவாக ஓர் பத்தியின் துவக்கத்தில் இட்டால், படிமம் பத்தியின் வலது புறம் மிதக்கும் - இவற்றை கட்டுரையின் துவக்கத்திலும் காணலாம்.

[[Image:Wikipedesketch.png|frame|right|இது ஒரு மொக்கையானத் தலைப்பு]]
 
இது ஓர் மொக்கையானத் தலைப்பு

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும் விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும் விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

காட்டு 3 - இடது ஒழுங்கமை, மிதவை தொகு

[[Image:Wikipedesketch.png|left]] 

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

 

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.காட்டு 4 - மிதக்காதே தொகு

[[Image:Wikipedesketch.png|none]]

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

 

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

சட்டமிடல், தலைப்பைச் சேர்த்தல் தொகு

வழக்கமாக படத்தினைக் குறித்த விவரங்களும் நன்றிகளைத் தெரிவித்தும் ஓர் தலைப்பை இடுவது மரபாகும். இதனைச் செய்ய படத்தைச் சுற்றி சட்டமிடல் வேண்டும்.

[[Image:Wikipedesketch.png|frame|இது ஓர் மொக்கைத் தலைப்பாகும்]]

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

 
இந்தப் படம் விக்கிப்பீடியா அடையாளச் சின்னம் போட்டிக்கு ஸ்டீவர்டிகோ அனுப்பியதாகும்.

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.


அளவை மாற்றுதல் தொகு

ஒருவேளை படிமத்தின் அளவு மிகப் பெரியதாக இருக்கலாம். அந்த நேரங்களில் கட்டுரையின் பார்வையாளர்களுக்கு ஓர் சிறிய கட்டைவிரலளவு (குறுபடிமம்) படத்தை மட்டுமே காட்ட விரும்பினால், அவ்வாறு செய்ய முடியும். குறுபடிமங்கள் எப்போதும் சட்டத்துடனேயே இருக்குமாதலால் தலைப்பு கொடுப்பது எளிது.

விக்கி வடிவமைப்பு ஆணை தானாகவே தகுந்த அளவிற்கு மாற்றும் திறன் கொண்டது; அதாவது, பதிவேற்றுபவர்கள் ஒரு அளவில் பதிவேற்றினாலும் அதனை இணைத்துள்ள கட்டுரையை நோக்குபவர்களுக்கு காட்டப்படும் படிமத்தின் அளவு தானாகவே சரிசெய்யப்படுகிறது. காட்டாக, படத்தின் அளவை 100 பிக்செல்கள் அகலமாக வைத்துக் கொள்வோம்:

[[Image:Wikipedesketch.png|100px]]

 

வலை உலாவிகளில் பயனர் ஒருவர் படத்தின் மீது சுட்டெலியின் குறியை எடுத்துச் செல்லும் போது '100px' எனக் காட்டும். உரை தழுவிய உலாவிகளில் படம் காட்டப்படாது '100px' மட்டுமே தெரியும்.இதனைத் தவிர்க்க, கீழே காட்டியுள்ளவாறு மாற்று விவரம்கொடுக்கலாம்:

[[Image:Wikipedesketch.png|100px|திட்டமிடப்பட்டுள்ள விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

 

இப்போது இதையே நாம் 500 பிக்செல்கள் அளவு அகலமாகக் காட்ட விரும்பினால்:

[[Image:Wikipedesketch.png|500px|திட்டமிடப்பட்டுள்ள விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

 

இப்போது கவனித்திருப்பீர்கள், படம் 500 பிக்செல் அளவாக மாற்றப்படவில்லை. விக்கியின் மென்பொருள் சட்டமிடப்படாத படங்களின் அளவை அதன் மூலத்தின் அளவிற்கே மட்டுறுத்துகிறது. வேறு சொற்களில் சொல்வதானால், சட்டம் இடாமல் ஓர் படத்தைப் பெரிதாகக் விரித்துக் காட்ட முடியாது.

குறு படமாக்கல் தொகு

ஓர் குறும்படிமம் என்பது சட்டமிடப்பட்ட கட்டைவிரலளவு உள்ள படிம நகலாகும். படிமத்தினை சுற்றி ஓர் இளங்கருப்பு எல்லைச்சட்டத்தை கொண்டிருக்கும். இது பயனருக்கு இதைவிட பெரிய அளவிலான படிமம் இருக்கிறது என்பதை அறிவிக்கும் விதமாகும். அதே நேரம் அந்தப் படிமத்தினைக் குறித்த குறிப்பொன்றை இட வழி செய்கிறது. (குறிப்புகள்/தலைப்புகள் இடுதல் குறித்த இக்கட்டுரையைக் காண்க.)

[[Image:Wikipedesketch.png|thumb|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

These words-their aspect was obscure-I read inscribed above a gateway, and I said: "Master, their meaning is difficult for me."

And he to me, as one who comprehends: "Here one must leave behind all hesitation; here every cowardice must meet its death.

 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்

For we have reached the place of which I spoke, where you will see the miserable those who have lost the good of the intellect."

And when, with gladness in his face, he placed his hand upon my own, to comfort me, he drew me in among the hidden things.

பல்வேறு விருப்புகளை இணைத்தல் தொகு

எல்லாம் சரி,ஆனால் நடப்பில் மேற்கண்ட பல விருப்பத்தேர்வுகளை ஒருசேர பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும்.ஓர் படிமத்தை நாம் மிதவையாக,வலது ஒழுங்கமைந்து, குறும்படிமமாக, 100 பிக்செல் அளவுடையதாக,குறிப்புரையுடன் இணைக்க வேண்டும் என வைத்துக்கொள்வோம். இந்த விருப்பத்தேர்வுகள் அனைத்துமே ஒருசேர பயன்படுத்தலாம்;அவற்றின் வரிசை முக்கியமல்ல. ஒரே விதி:படிமத்தின் பெயர் முதலிலும் குறிப்புரை கடைசியிலும் வர வேண்டும்:

[[Image:Wikipedesketch.png|thumb|100px|right|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.

படங்கள் அடுக்கபடாதிருத்தல் தொகு

மிதக்கும் படிமங்களை பயனர்கள் இணைக்கும்போது ஏற்படும் ஓர் வழக்கமான பிரச்சினை அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக கிணைத்தளத்தில் அடுக்கப்படுவதாகும்.இது அகலமான கணித்திரை மற்றும் படிமங்களால் ஏற்படுகிறது. இதனைத் தடுக்க ஓர் எளிய வழி, கட்டுரையில் கூடுதல் உள்ளுரை இடுவதாகும். ஆனால் இது எல்லா நேரங்களிலும் சரிவராது. அத்தகைய நேரங்களுக்கான சில தீர்வுகளை இங்கு காணலாம்.

 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது.

 
இசுகாட்லாந்து கொடி


ஒருபோல படங்களை ஒழுங்கமைத்தல் தொகு

சில நேரங்களில் ஒத்த கருத்துடைய படிமங்களை ஒருசேர காட்ட வேண்டியிருக்கும். இதனை சாதிக்க தற்போது மீயுரை நிரல் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது:

 <div style="float:right;width:315px;">
 [[படிமம்:Wikipedesketch.png|none|thumb|300px|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

 [[படிமம்:Flag of Scotland.svg|none|thumb|200px|இசுகாட்லாந்து கொடி]]
 </div>
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்


 
இசுகாட்லாந்து கொடி

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it: -- it was the black kitten's fault entirely. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr -- no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.


இடது வலது மிதவைகளை மாற்றி மாற்றி இடல் தொகு

படிமங்களை இடது வலதாக காட்டுவது மற்றொரு எளிய வழியாகும். இதனால் அவை ஒரே புறம் ஒன்றன்கீழ் ஒன்றாக அடுக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படுகிறது.

 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
இசுகாட்லாந்து கொடி

கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது.

ஓர் இடைவெளியை கட்டாயமாக்கல் தொகு

மற்றொரு வழி, கட்டாயமாக ஓர் இடைவெளியை ஏற்படுத்துதல். இதன்மூலம் முதல் படிமத்தின் கீழ் இட வேண்டிய உரையையும் பிற படிமங்களையும் அதன் கீழ் இடவியலும். இது காண்பதற்கு அழகில்லாத இடைவெளிகளை ஏற்படுத்தும். பார்வையாளரின் உலாவி, திரை பிரிதிறன், இயல்பான எழுத்துரு,பிற விருப்பத்தேர்வுகள், கருவிப்பட்டை/பக்கப்பட்டைகளின் எண்ணிக்கை போன்ற பல காரணிகளால் உரை எவ்வாறு படத்தைத் தழுவும் என்பதை முன்னரே அறிதல் கடினமாகும். உங்கள் கணித்திரையில் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்ட பக்கம் மற்றவர்களின் கணித்திரையில் முற்றிலும் வேறு விதமாக,அழகின்றி காணப்படலாம். ஆகவே தேவைப்படின் மட்டுமே மிக அருமையாக இதனை பயன்படுத்தவும்.

  <br style="clear:both;">
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்

விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும். விளையாட்டின்றி வேலை செய்தால் வடிவேலுவை வாட்டமடையச் செய்யும்.


 
இசுகாட்லாந்து கொடி

கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது. கவலை,எதிர்பார்ப்பு,மனக்கசப்பு தென்பட துவங்கியது.


படங்கள் காட்சிக்கூடம் தொகு

விக்கி ஆணைகளும் CSS நிரலும் தொகு

பல படங்கள் அடங்கிய ஓர் படிமத் தொகுப்பை காட்சிக்கூடமாக காட்டிட விக்கியாணை மற்றும் CSS நிரல்களை பயன்படுத்தலாம்: காட்சிக்கூட படிமங்கள் அனைத்தையும் இடது புறம் மிதக்கவிட்டு, இறுதியில் அடுத்துள்ள உரையுடன் கலக்காமல் இருக்க இடது மிதவையை எடுத்து விட வேண்டும்.


[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
[[Image:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]
<br style="clear: left"/>

நிறைகள்: கணித்திரையின் அகலத்திற்கேற்றவாறு தானே அமைதல், எளிய நிரல்.

 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்
 
விக்கிப்பீடியா சின்னம்


வார்ப்புருக்கள் தொகு

எதிர்காலத்தில் பாவிக்கக்கூடிய மற்றொரு வழி {{gallery}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துதல். இதன் ஆணைமொழி:

வார்ப்புரு:Template2
{{gallery end}}

கீழ் காணும் மற்றொரு ஆணைமொழி படங்களின் அளவுகளை வரையறுக்க (###px)பயன்படுத்துகிறது. இந்த நிபந்தனைகளை நடப்பாக்கினால் இதனை {{gallery}} உடன் இணைக்கலாம் .

வார்ப்புரு:Template2
{{gallery end}}

நிறைகள்: கணித்திரைக்கேற்ப தானை அமைதல், எளிய ஆணைகள், HTML இல்லை, மறைவான CSS.

குறைகள்: சில உலாவிகளில் நகர்த்தும் பட்டைகளை இட்டு காட்சியழகைக் கெடுத்தல், படிம அளவை வரையறுக்க இயலாமை

வார்ப்புரு:Gallery end

புதிய மீடியாவிக்கி<gallery> ஆணை தொகு

புதிய மீடியாவிக்கி மென்பொருள் <gallery> விக்கிமொழியை நடப்பாக்கியுள்ளது.இது பக்கங்களில் காட்சிக்கூடங்களை அமைப்பதை எளிதாக்கியிருக்கிறது:


<gallery>
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா  சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா  சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா சின்னம்
படிமம்:Wikipedesketch.png|விக்கிப்பீடியா  சின்னம்
</gallery>

நிறைகள்: மிக எளிய விக்கிமொழி. மீடியாவிக்கி மேம்படும்போது இதுவும் மேம்பாடடையும். படங்களிடையே இடம் வீணாவதில்லை.

குறைகள்: கணித்திரைக்கேற்ப தானே சரியாக அமைவதில்லை,படத்தின் அளவை வரையறுக்க இயலாமை,(அடுத்த பதிப்பில் இவை சரியாக்கப்படும் என நம்புவோம்!!)

படங்களைக் காட்டாது அவற்றிற்கு இணைப்பு மட்டும் கொடுப்பது தொகு

படத்தைக் காட்டாது அதற்கு இணைப்பு மட்டும் கொடுக்க விரும்பினால், அதனை இரு வழிகளில் செய்யலாம்.

[[Media:Wikipedesketch.png]]

Media:Wikipedesketch.png

இங்கு "image" அல்லது படிமம் என்பதற்கு பதிலாக "media" என்று குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காண்க. இப்போது பார்வையாளர் இந்த இணைப்பை சொடுக்கினால், உலாவி நேரடியாக அந்தப் படிமத்திற்கே செல்வதைக் காணலாம். மேலும் நீங்கள் உரையை தகுந்தாற்போல் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

[[Media:Wikipedesketch.png|இது விக்கிப்பீடியா சின்னம்]]

இது விக்கிப்பீடியா சின்னம்

இப்போது படத்திற்கு பதிலாக படக் கோப்பு உள்ள பக்கத்திற்கு, (யார் பதிவேற்றினார்கள், எப்போது,காப்புரிமை நிலை) போன்றவையுடன் காட்ட விரும்பினால் இவ்வாறு செய்யலாம்:

[[:Image:Wikipedesketch.png]]

Image:Wikipedesketch.png

இதற்கும் இப்பயிற்சியில் உள்ள முதல் படிமத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு "image" க்கு முன்னர் ஓர் : இட்டது தான். தவிர, மேலே கண்டவாறு படத்தினை விவரிக்கும் எந்த உரையினையும் நாம் இடலாம்.

[[:Image:Wikipedesketch.png|இந்தத் தொடுப்பு சின்னத்தின் படிமப் பக்கத்திற்கு நேரடியாக இட்டுச் செல்கிறது]]

இந்தத் தொடுப்பு சின்னத்தின் படிமப் பக்கத்திற்கு நேரடியாக இட்டுச் செல்கிறது

மேலும் காண்க தொகு