வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, இலங்கையில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிரதான சாலைகளை (ஏ, பி தர சாலைகள்) பராமரிக்கும் அதிகார சபை ஆகும். புதிய நெடுஞ்சாலைகள், பாலங்கள், அதிவிரைவுச் சாலைகள் போன்றவற்றைத் திட்டமிடல், வடிவமைத்தல், கட்டியமைத்தல் மற்றும் ஏற்கனவேயுள்ள பிரதான சாலைகளைச் செப்பனிடல், பராமரித்தல் என்பன இச்சபையின் பிரதான பணிகள் ஆகும்.

வெளியிணைப்புகள்தொகு

அதிகாரபூர்வ வலைத்தளம்