ஆன் அரசமரபுப் பேரரசர்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(ஹான் வம்சத்தின் பேரரசர்களின் பட்டியல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

பேரரசர்கள் தொகு

ஆன் அரசமரபின் தன்னுரிமை மன்னர்கள்
இறப்புக்குப் பிந்திய பெயர்[1] இட்ட பெயர் ஆட்சி காலம் யுகப்பெயர் வருடங்கள் [2]
மேற்கு ஆன் அரசமரபு கிமு202 – கிபி 9
காவ்ழு 高祖 லயு பாங் 劉邦 கிமு 202–195 [3] நிலுவையில் இல்லை [4]
ஹுயடி 惠帝 லயு யின் 劉盈 கிமு 195–188 [5] நிலுவையில் இல்லை[6]
ஷாவ்டி (ஷாவ்டி கொங் ) 少帝 லயு கொங் 劉恭 கிமு 188–184 [7] நிலுவையில் இல்லை'[8]
ஷாவ்டி (ஷாவ்டி ஹோங் ) 少帝 லயு ஹோங் 劉弘 கிமு 184–180 [7] நிலுவையில் இல்லை[9]
வெண்டி 文帝 லயு ஹெங் 劉恆 கிமு 180–157[10] கிவின்யன் 前元 கிமு 179–164 [11]
ஹோவ்யுயன் 後元 கிமு 163–156 [12]
ஜிங்க்டி 景帝 லயு க்வி 劉啟 கிமு 157–141 [10] க்வியான்யுவன் 前元 கிமு 156–150 [13]
சொங்க்யுவன் 中元 கிமு 149–143 [14]
ஹோயுவன் 後元 கிமு 143–141 [15]
வுடி 武帝 லயு ச்சே 劉徹 கிமு 141–87 [16] ஜியான்யுவன் 建元 கிமு 141–135[17]
யுவண்குவங் 元光 கிமு 134–129 [18]
யுவன்ஷு 元朔 கிமு 128–123 [19]
யுவன்ஷு 元狩 கிமு 122–117[20]
யுவண்டிங் 元鼎 கிமு 116–111 [21]
யுவன்பெங் 元封 கிமு 110–105 [22]
தைச்சு 太初 கிமு 104–101 [23]
தியந்ஹந் 天漢 கிமு 100–97 [24]
டைஷி 太始 கிமு 96–93 [25]
செங்கே 征和 கிமு 92–89 [26]
ஹோவ்யுவன் 後元 கிமு 88–87 [27]
சவுதி 昭帝 லயு புளிங் 劉弗陵 கிமு 87–74 [28] ஷியுவன் 始元 கிமு 86–80 [29]
யுவன்பெங் 元鳳 கிமு 80–75 [30]
யுவன்பிங் 元平 கிமு 74 [31]
சாங்க்யின் இளவரசர் 昌邑王 or 海昏侯 லயு ஹி 劉賀 கிமு 74 [7] யுவன்பிங் 元平 கிமு 74 [31]
க்சுவண்டி 宣帝 லயு பிங்க்யி 劉病已 கிமு 74–49 [28] பெங்ஷி 本始 கிமு 73–70[32]
டிஜி 地節 கிமு 69–66 [33]
யுவங்கங் 元康 கிமு 65–61 [34]
ஷேஞ்சு 神爵 கிமு 61–58 [35]
வுபிங் 五鳳 கிமு 57–54 [36]
கனலு 甘露 கிமு 53–50 [37]
ஹுவங்க்லங் 黃龍 கிமு 49 [38]
யுவாண்டி 元帝 லயு ஷி 劉奭 கிமு 49–33 [39] சுயுவன் 初元 கிமு 48–44 [40]
யோங்குவங் 永光 கிமு 43–39[41]
ஜியன்சோ 建昭 கிமு 38–34 [42]
ஜிங்க்னிங் 竟寧 கிமு 33 [43]
செங்கடி 成帝 லயு அவ் 劉驁 கிமு 33–7 [39] ஜியாங்ஷி 建始 கிமு 32–28 [44]
ஹெபிங் 河平 கிமு 28–25[45]
யந்க்ஸ்ஹு 陽朔 கிமு 24–21 [46]
ஹோங்க்ஜியா 鴻嘉 கிமு 20–17 [47]
யோங்க்ஷி 永始 கிமு 16–13 [48]
யுவன்யேன் 元延 கிமு 12–9 [49]
ஸுயிஹெ 綏和 கிமு 8–7 [49]
ஐடி 哀帝 லயு க்சின் 劉欣 7–1கிமு[39] ஜியன்பிங் 建平 கிமு 6–3 [50]
யுவன்ஷு 元壽 கிமு 2–1 [50]
பிங்க்டி 平帝 லயு கன் 劉衎 கிபி 1–6 [39] யுவன்ஷி 元始 கிபி 1–5 [51]
ருசி 孺子 லயு இங் 劉嬰 கிபி 6–9 [39] ஜுச்தே 居攝 கிபி 6–8 [52]
சுஷி 初始 கிபி 8–9 [53]
க்சின் வம்சம் (கிபி 9–23 )
வாங் மன்குவின்க்சின் வம்சம் (王莽) கிபி 9–23 [54] ஷிஜியங்கு 始建國 கிபி 9–13 [55]
டியன்பெங் 天鳳 கிபி 14–19 [56]
டிஹுவந்க் 地皇 கிபி 20–23 [57]
ஹான் வம்சத்தின் தொடர்ச்சி
கேங் ஷிடி 更始帝 லயு சுவான் 劉玄 கிபி 23–25 [58] ஜென்க்ஷி 更始 கிபி 23–25 [59]
கிழக்கு ஹான் வம்சம் கிபி 25–220
குவாங் வுடி 光武帝 லயு க்சயு 劉秀 கிபி 25–57 [60] ஜியன்வு 建武 கிபி 25–56 [61]
ஜியான்வுசொன்யுவன் 建武中元 கிபி 56–57 [62]
மிங்க்டி 明帝 லயு சுவாங் 劉陽 கிபி 57–75 [63] யோங்க்பிங் 永平 கிபி 57–75[64]
சங்க்டி 章帝 லயு டா 劉炟 கிபி 75–88 [65] ஜியன்சு 建初 கிபி 76–84 [66]
யுவந்தே 元和 கிபி 84–87 [67]
சங்கி 章和 கிபி 87–88 [68]
ஹெடி 和帝 லயு சாவோ 劉肇 கிபி 88–106 [69] யூங்க்யுவன் 永元 கிபி 89–105 [70]
யுவன்சிங் 元興 கிபி 105 [71]
ஷங்க்டி 殤帝 லயு லாங் 劉隆 கிபி 106[72] யன்பிங் 延平 கிபி 106 -இல் ஒன்பது மாதங்கள் [73]
அண்டி 安帝 லயு ஹூ 劉祜 கிபி 106–125 [74] யோங்க்சு 永初 கிபி 107–113 [75]
யுவஞ்சு 元初 கிபி 114–120 [76]
யோங்க்னிங் 永寧 கிபி 120–121 [77]
ஜியாங்க்யுவங் 建光 கிபி 121–122 [77]
யன்க்யுவங் 延光 கிபி 122-125 [78]
சவ்டி 少帝 or 北鄉侯 லயு இ 劉懿 கிபி 125 [79] யன்க்யுவங் 延光 கிபி 125 [78]
சுண்டி 順帝 லயு போ 劉保 கிபி 125–144 கிபி[80] யோங்க்ஜியான் 永建 கிபி 126–132 [81]
யன்க்ஜியா 陽嘉 கிபி 132–135 [82]
யோங்கே 永和 கிபி 136–141 [83]
ஹனன் 漢安 கிபி 142–144 [84]
ஜியாங்கங் 建康 கிபி 144 [84]
சொன்க்டி 沖帝 லயு பிங்க் 劉炳 கிபி 144–145 [85] யோன்க்சி 永嘉 கிபி 145 [86]
சிடி 質帝 லயு சுதான் 劉纘 கிபி 145–146 [85] பெஞ்சு 本初 கிபி 146[86]
ஹுவண்டி 桓帝 லயு சி 劉志 கிபி 146–168[87] ஜியானே 建和 கிபி 147–149 [88]
ஹெபிங் 和平 கிபி 150 [89]
யுவஞ்சியா 元嘉 கிபி 151–153 [89]
யோங்க்சிங் 永興 கிபி 153–154 [89]
யோங்க்ஷு 永壽 கிபி 155–158[90]
யன்க்சி 延熹 கிபி 158–167 [91]
யோங்கங் 永康 கிபி 167 [92]
லிங்க்டி 靈帝 லயு ஹோங் 劉宏 கிபி 168–189 [93] ஜியான்னிங் 建寧 கிபி 168–172 [94]
க்சிபிங் 熹平 கிபி 172–178 [95]
குவாங்கே 光和 கிபி 178–184 [96]
சொங்க்பிங் 中平 கிபி 184–189 [97]
ஷாவ்டி , ஹோங்க்நோங் இளவரசர் 少帝 or 弘農王 லயு பியான் 劉辯 கிபி 189 [98] குஅந்க்ஷி 光熹 கிபி 189 [99]
சாவ்ஙிங் 昭寧 கிபி 189 [99]
க்ஸ்யாண்டி 獻帝 லயு க்சி 劉協 கிபி 189–220 [100] யோங்கன் 永漢 கிபி 189 [99]
ச்சுபிங் 初平 கிபி 190–193 [101]
சிங்க்பிங் 興平 கிபி 194–195[102]
ஜியாணன் 建安 கிபி 196–220 [103]
யான்கான் 延康 கிபி 220 [104]

குறிப்புகள் தொகு

 1. இவ்வரசர்களை சீன மொழியில் "ஆன் + இறப்புக்குப் பிந்திய பெயர்" சேர்த்து தான் அழைப்பது வழக்கம்.இதில் சில அரசர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து சில மாதங்களிலே இறந்ததனால் அவர்களுக்கு மட்டும் ஆன் சேர்ப்பது இல்லை அழைக்கும் பொழுது.
 2. சீன வருடங்கள்சந்திரசூரிய நாட்காட்டி,யுகப்பெயர் பட்டியலில் உள்ளவருடங்களுடன் ஒற்று போவது சரியாக இல்லை.
 3. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 28 மற்றும் லோவே (2000), 253–258.
 4. Bo Yang (1977), 433–440.
 5. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 28, 31.
 6. போ யாங் (1977), 441–442.
 7. 7.0 7.1 7.2 லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது த்விட்செட் மற்றும் லோவே (1986), xxxix.
 8. Bo Yang (1977), 442–443.
 9. போ யாங் (1977), 443.
 10. 10.0 10.1 லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 28, 33.
 11. போ யாங் (1977), 444–446.
 12. போ யாங் (1977), 446–447.
 13. போ யாங் (1977), 447–448.
 14. போ யாங் (1977), 449–452.
 15. போ யாங் (1977), 452.
 16. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன்(1998), 28, 36 மற்றும் லோவே (2000), 273–280.
 17. போ யாங் (1977), 452–453.
 18. போ யாங் (1977), 454–455.
 19. போ யாங் (1977), 456–457.
 20. போ யாங் (1977), 457–459.
 21. போ யாங் (1977), 459–460.
 22. போ யாங் (1977), 460–462.
 23. போ யாங் (1977), 463–464.
 24. போ யாங் (1977), 467–468.
 25. போ யாங்(1977), 468.
 26. போ யாங் (1977), 468–470.
 27. போ யாங் (1977), 470–471.
 28. 28.0 28.1 லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 40.
 29. போ யாங் (1977), 471–472.
 30. போ யாங் (1977), 472–473.
 31. 31.0 31.1 போ யாங் (1977), 473.
 32. போ யாங் (1977), 473–475.
 33. போ யாங் (1977), 475.
 34. போ யாங் (1977), 476.
 35. போ யாங் (1977), 477.
 36. போ யாங் (1977), 478–479.
 37. போ யாங் (1977), 479–480.
 38. போ யாங் (1977), 480.
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 40, 42.
 40. போ யாங் (1977), 481–482.
 41. போ யாங் (1977), 482–483.
 42. போ யாங் (1977), 483–484.
 43. போ யாங் (1977), 484.
 44. போ யாங் (1977), 485–486.
 45. போ யாங் (1977), 486–487.
 46. போ யாங் (1977), 487.
 47. போ யாங் (1977), 487–488.
 48. போ யாங் (1977), 488–489.
 49. 49.0 49.1 போ யாங் (1977), 489.
 50. 50.0 50.1 போ யாங் (1977), 490.
 51. போ யாங் (1977), 495.
 52. போ யாங் (1977), 495–496.
 53. போ யாங்(1977), 496;
 54. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 42–43.
 55. போ யாங் (1977), 496–497.
 56. போ யாங் (1977), 498–499.
 57. போ யாங் (1977), 499–500.
 58. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது டே க்றேச்பினி (2007), 558–560.
 59. போ யாங் (1977) 500–501.
 60. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 44 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 557–566.
 61. போ யாங் (1977), 501–509.
 62. போ யாங் (1977), 509.
 63. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 44, 49 மற்றும் டே க்றேச்பினி(2007), 604–609.
 64. போ யாங் (1977), 509–513.
 65. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 44, 49 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 495–500.
 66. போ யாங் (1977), 514–515.
 67. போ யாங் (1977), 515–516.
 68. போ யாங் (1977), 516.
 69. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன்(1998), 50 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 588–592.
 70. போ யாங் (1977), 517–523.
 71. போ யாங் (1977), 523.
 72. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன்(1998), 50 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 531.
 73. போ யாங் (1977), 524.
 74. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50 மற்றும் டே க்றேச்பினி(2007), 580–583.
 75. போ யாங் (1977), 524–526.
 76. போ யாங் (1977), 526–527.
 77. 77.0 77.1 போ யாங் (1977), 528.
 78. 78.0 78.1 போ யாங் (1977), 529.
 79. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது த்விட்செட் மற்றும் லோவே (1986), xl.
 80. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50–51 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 473–478.
 81. போ யாங் (1977), 530–531.
 82. போ யாங் (1977), 532.
 83. போ யாங்(1977), 532–534.
 84. 84.0 84.1 போ யாங் (1977), 534.
 85. 85.0 85.1 லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50–51.
 86. 86.0 86.1 போ யாங் (1977), 535.
 87. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50–51 மற்றும் டே க்றேச்பினி (2007), 595–603
 88. போ யாங் (1977), 535–536.
 89. 89.0 89.1 89.2 போ யாங் (1977), 536.
 90. போ யாங் (1977), 536–537.
 91. போ யாங் (1977), 537–540.
 92. போ யாங் (1977), 541.
 93. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50, 52 மற்றும் தே ச்றேச்பிக்னி (2007), 511–517.
 94. போ யாங் (1977), 541–542.
 95. போ யாங் (1977), 542–543.
 96. போ யாங் (1977), 543–545.
 97. போ யாங் (1977), 545–547.
 98. 1986 xl
 99. 99.0 99.1 99.2 போ யாங் (1977), 547.
 100. லத்தீன எழுத்துக்கோர்வை , சீன எழுத்துக்கள் மற்றும் தேதிகளை வழங்கியது பலுடன் (1998), 50, 55.
 101. போ யாங் (1977), 547–550.
 102. போ யாங் (1977), 551.
 103. போ யாங் (1977), 552–564.
 104. போ யாங் (1977), 564.

வார்ப்புரு:Featured list