அடிப்படைப் பொறியியல் தலைப்புக்கள்

பொறியியல் என்பது, அறிவியல் மற்றும் அநுபவ அறிவை மனித குல நன்மைக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையும் வழிமுறையும் ஆகும்.[1] இயற்கை அண்டம் பற்றிய இயல் அறிவியல் துறையில் இருந்து இது வேறுபட்டது. பொறியியல் சார்ந்த தலைப்புக்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளன.

பொறியியலின் துணைத் துறைகள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு