அணுக்கரு அளவு

அணுக்கருவின் அளவு (Nuclear size) அதன் ஆரத்தினால் தரப்படும். அணுக்கருவின் ஆரம் மீ முதல் மீ வரை இருக்கும் என ஏர்னெஸ்ட் ரதர்போர்ட்டின் சிதறல் ஆய்வு எடுத்துக் காட்டியது. அணுக்கருவின் ஆரம் (R) அதன் திணிவு எண்ணில் (A) தங்கியுள்ளது. அது பின்வரும் எண்மானச் சமன்பாட்டினால் கொடுக்கப்படுகிறது:

இங்கு,

A = திணிவு எண் (புரோத்தன்களினதும் (Z) நியூத்திரன்களினதும் (N) மொத்த எண்ணிக்கை),
= 1.25 fm = 1.25 x மீ.

மாறிலி ஆனது அணுக்கரு மாதிரிகளைப் பொறுத்து .2 பெர்மிகளினால் (fm) மாறக்கூடியது.

1 பெர்மி (fm) = மீ

மேலும் கோளம் ஒன்றின் கனவளவு அதன் இற்கு நேர் விகிதமாக இருப்பதால், மேற்குறிப்பிட்ட சமன்பாட்டின் படி, அணுக்கருவின் கனவளவு அதன் நிறை எண் A இற்கு நேர்விகிதமாக உள்ளது. எனவே, அணுக்கரு அடர்த்தி அண்ணளவாக மாறிலியாக இருக்கும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அணுக்கரு_அளவு&oldid=2266925" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது