ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம்

ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் நம்பியாண்டார் நம்பியால் இயற்றப்பட்டது. இது பதினோராம் திருமுறையின் ஒரு அங்கமாகும். கலம்பகம் சிற்றிலக்கிய வகையைச் சேர்ந்த இந்நூலின் நாற்பத்தொன்பது பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஆதாரங்கள் தொகு