இந்தியத் தத்துவக் களஞ்சியம்

இந்திய தத்துவக் களஞ்சியம் - தொகுதி 2

இந்திய தத்துவக் களஞ்சியம் என்பது சோ. ந. கந்தசாமி அவர்கள் தொகுத்த மெய்யியல் கலைக்களஞ்சிய நூல் ஆகும். தமிழில் எழுதப்பட்ட சமய மெய்யியல் இலக்கிய நூல்கள் முதன்மைச் சான்றுகளாக எடுக்கப்பட்டு எழுதப்பட்ட இந்த நூலின் ஒரு முக்கிய சிறப்பாகும்.

உள்ளடக்கம்தொகு

முதல் தொகுதிதொகு

இரண்டாம் தொகுதிதொகு

மூன்றாம் தொகுதிதொகு