இலங்கையில் உள்ள குளங்களின் பட்டியல்

இலங்கையில் உள்ள குளங்களின் பட்டியல். அவை அமையப்பெற்றிருக்கும் மாவட்டங்கள் வாரியாக இடப்பட்டுள்ளன.

வடக்கு மாகாணம்தொகு

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்தொகு

கிளிநொச்சி மாவட்டம்தொகு

மன்னார் மாவட்டம்தொகு

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்தொகு

வவுனியா மாவட்டம்தொகு

]

கிழக்கு மாகாணம்தொகு

வடமத்திய மாகாணம்தொகு

வடமேல் மாகாணம்தொகு

மத்திய மாகாணம்தொகு

சபரகமுவை மாகாணம்தொகு

ஊவா மாகாணம்தொகு

தென் மாகாணம்தொகு

மேல் மாகாணம்தொகு