இலங்கை விஞ்ஞான முன்னேற்றச் சங்கம்

இலங்கை விஞ்ஞான முன்னேற்றச் சங்கம் 29 ஜூலை 1944 இல் ஆரம்பிக்கபட்ட அமைப்பாகும். இதில் தற்போது அண்ணளவாக 3000 உறுப்பினர்கள் அங்கம் வகிக்கின்றனர்.

இலக்குகள்தொகு

  • விஞ்ஞான அறிவினைப் பரப்பல்.
  • சமூகத்தின் விஞ்ஞான ஆர்வத்தினை வழிகாட்டல்.
  • விஞ்ஞான வேலைகளில் ஈடுபடுவோரின் தொடர்பாடல்களை வலுப்படுத்தல்.

வெளியிணைப்புக்கள்தொகு