உலகளாவிய வலைச் சேர்த்தியம்

உலகளாவிய வலைச் சேர்த்தியம் (World Wide Web Consortium, W3C), உலகளாவிய வலைக்கான முதன்மையான பன்னாட்டு செந்தரமாக்க நிறுவனம் ஆகும். 

திம் பேர்னேர்சு-லீ நிறுவி வழிநடத்தி வரும் இச்சேர்த்தியம்,[1] உலகளாவிய வலைக்குச் செந்தரங்களை உருவாக்குவதற்கு என்றே முழு நேரப் பணியாளர்களைக் கொண்ட பல்வேறு உறுப்பு நிறுவனங்களால் ஆனது. ஆகத்து 11, 2015 நிலவரப்படி, உலகளாவிய வலைச் சேர்த்தியத்தில் 391 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர்.[2]

செந்தரம் உருவாக்கும் பணி தவிர, உலகளாவிய வலைச் சேர்த்தியம் அது தொடர்பான கல்வி, பரப்புரை, மென்பொருள் உருவாக்கம் மற்றும் உலகளாவிய வலை தொடர்பான உரையாடல்களுக்கான திறந்த மன்றமாகவும் திகழ்கிறது.

சான்றுகள் தொகு