வார்ப்புரு:Cite web

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}}arXiv preprints
{{Cite AV media}}audio and visual
{{Cite AV media notes}}audio and visual liner notes
{{Cite bioRxiv}}bioRxiv preprints
{{Cite book}}books
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or television episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}academic journals and papers
{{Cite magazine}}magazines, periodicals
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}podcasts
{{Cite press release}}press releases
{{Cite report}}reports
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources not covered by the above
See also:

This Citation Style 1 template is used to create citations for web sources that are not characterized by another CS1 template.

Usage

Copy a blank version to use. All parameter names must be in lowercase. Use the "|" (pipe) character between each parameter. Delete unused parameters to avoid clutter in the edit window. Some samples may include the current date. If the date is not current, then purge the page.

Most commonly used parameters in horizontal format

For references with author credit

{{cite web |url= |title= |last= |first= |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}

For references without author credit

{{cite web |url= |title= |author=<!--Not stated--> |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}
Most commonly used parameters in vertical format
{{cite web
 |url=
 |title=
 |last=
 |first=
 |date=
 |website=
 |publisher=
 |access-date=
 |quote= }}
Full parameter set in horizontal format
{{cite web |url= |url-access= |title= |last= |first= |author= |author-link= |last2= |first2= |author2= |author-link2= |date= |year= |orig-year= |editor-last= |editor-first= |editor= |editor-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editors= |department= |website= |series= |publisher= |agency= |location= |page= |pages= |at= |language= |script-title= |trans-title= |type= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |url-status=|access-date= |via= |quote= |ref= |postscript= |subscription= |registration=}}
Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite web
 |url=
 |url-access=
 |title=
 |last=
 |first=
 |author-link=
 |last2=
 |first2=
 |author-link2=
 |date=
 |year=
 |orig-year=
 |editor-last=
 |editor-first=
 |editor-link=
 |editor2-last=
 |editor2-first=
 |editor2-link=
 |department=
 |website=
 |series=
 |publisher=
 |agency=
 |location=
 |page=
 |pages=
 |at=
 |language=
 |script-title=
 |trans-title=
 |type=
 |format=
 |arxiv=
 |asin=
 |bibcode=
 |doi=
 |doi-broken-date=
 |isbn=
 |issn=
 |jfm=
 |jstor=
 |lccn=
 |mr=
 |oclc=
 |ol=
 |osti=
 |pmc=
 |pmid=
 |rfc=
 |ssrn=
 |zbl=
 |id=
 |archive-url=
 |archive-date=
 |url-status=|access-date=
 |via=
 |quote=
 |ref=
 |postscript=
 |subscription=
 |registration= }}
 
 
 
 
 
last
 
last
last2
 
 
 
 
 
editor-last
 
editor-last
editor2-last
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
url, archive-date
archive-url
url
url
 
 
 
 
 
 
required
 
required
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column, it is a prerequisite for the field to the left.

Choosing between {{Cite web}} and {{Cite news}}

Before 2014, editors had to decide whether to use {{Cite web}} or {{Cite news}} based on their features. In 2014, most of the differences between the two templates were eliminated.

As of 29 July 2016, {{Cite web}} and {{Cite news}} have the following differences:

But given the same set of valid parameters, their output is exactly the same:

Cite web: Silverman, Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle. Hearst Corporation. May 26, 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
Cite news: Silverman, Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle (Hearst Corporation). http://blog.chron.com/techblog/2011/07/microsoft-envisions-a-universal-os-but-it-might-not-be-called-windows/. பார்த்த நாள்: May 26, 2015. 

Examples

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |last=Doe |first=John |publisher=Open Publishing |date=April 30, 2005 |website=Encyclopedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John (April 30, 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. Open Publishing. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |last=Doe |first=John |date=30 April 2005 |website=Encyclopedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John (30 April 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |last=Doe |first=John |date=2005-04-30 |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John (2005-04-30). "My Favorite Things, Part II". 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |last=Doe |first=John |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John. "My Favorite Things, Part II". 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"My Favorite Things, Part II". 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.nfl.com/rulebook/digestofrules |title=Digest of Rules |website=NFL.com |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"Digest of Rules". NFL.com. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

Using format

 • {{cite web |url=http://www.indiapost.gov.in/Pdf/Customs/List_of_Psychotropic_Substances.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |publisher=International Narcotics Control Board |format=PDF |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"List of psychotropic substances under international control" (PDF). International Narcotics Control Board. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

Foreign language and translated title

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Honi soit qui mal y pense |last=Joliet |first=François |date=30 April 2005 |access-date=6 செப்டம்பர் 2023 |language=French |trans-title=Shame on those who think evil of it}}
Joliet, François (30 April 2005). "Honi soit qui mal y pense" [Shame on those who think evil of it] (French). 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: Unrecognized language (link)

Using author-link

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |last=Doe |first=John |author-link=John Doe |publisher=Open Publishing |date=April 30, 2005 |website=Encyclopedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John (April 30, 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. Open Publishing. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

Multiple authors

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favourite Things |last1=Doe |first1=John |last2=Smith |first2=Peter |last3=Smythe |first3=Jim |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |website=Encyclopaedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim (30 April 2005). "Our Favourite Things". Encyclopaedia of Things. Open Publishing. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

No author

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |website=Encyclopedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. 2005-04-30. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

No author, no publisher

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |website=Encyclopedia of Things |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things. 30 April 2005. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=April 30, 2005 |access-date=6 செப்டம்பர் 2023}}
"Index of Sharp Things". April 30, 2005. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • {{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=2005-04-30 |format=PDF |access-date=6 செப்டம்பர் 2023 |language=Greek}}
"List of psychotropic substances under international control" (PDF) (Greek). 2005-04-30. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: Unrecognized language (link)

Using "archive-url" and "archive-date" (and optionally "dead-url") for webpages that have been archived

By defaulturl-status=dead, the main link is to the archive:
 • {{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=2005-04-30 |format=PDF |access-date=6 செப்டம்பர் 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20050907150136/http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |archive-date=2005-09-07}}
"List of psychotropic substances under international control" (PDF). 2005-04-30. 2005-09-07 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
Withurl-status=, the main link is to the original:
 • {{cite web |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |title=Interview with Maggie Downs |date=March 31, 2006 |publisher=The Desert Sun |archive-url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |archive-date=April 26, 2006 |url-status=}}
"Interview with Maggie Downs". The Desert Sun. March 31, 2006. April 26, 2006 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது.
Withurl-status=unfit, do not show the original link:
 • {{Cite web |url=http://www.wunderground.com/global/stations/03772.html |title=London, United Kingdom Forecast : Weather Underground (weather and elevation at Heathrow Airport) |publisher=The Weather Underground |access-date=6 செப்டம்பர் 2023 | archive-url=https://www.webcitation.org/5yo0HaAk7 |archive-date=19 May 2011 |url-status=unfit}}
"London, United Kingdom Forecast : Weather Underground (weather and elevation at Heathrow Airport)". The Weather Underground. Archived from the original on 19 May 2011. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: unfit url (link)

Using quote

 • {{cite web |url=http://www.webexhibits.org/daylightsaving/c.html |title=Daylight saving time: rationale and original idea |website=WebExhibits |date=2008 |access-date=6 செப்டம்பர் 2023 |quote=...&nbsp;Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins&nbsp;...'}}
"Daylight saving time: rationale and original idea". WebExhibits. 2008. 6 செப்டம்பர் 2023 அன்று பார்க்கப்பட்டது. ... Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins ...'

Parameters

Syntax

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

By default, sets of fields are terminated with a period (.).

COinS

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Cite_web&oldid=3402760" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது