இல்லது வாயில்

(எதிர் அல்லதிணை வாயில் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இல்லது வாயில் (ஆங்கிலம்: NOR Gate) என்பது உள்ளீடுகள் அனைத்தும் பூச்சியமாக இருந்தால் மாத்திரமே வெளியீடு ஒன்றாக அமையும் தருக்கப் படலை ஆகும்.[1]

இல்லா வாயில்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இல்லது வாயில்

குறியீடுகள் தொகு

இல்லது வாயிலுக்கு ஏ. என். எசு. ஐ. குறியீடு, ஐ. இ. சி. குறியீடு, டி. ஐ. என். குறியீடு என மூன்று வகையான குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உண்மை அட்டவணை தொகு

     
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

[2]

பிரதியீடு தொகு

இல்லது வாயில் கிடைக்கப் பெறாத பட்சத்தில் நான்கு இல்லா வாயில்களைப் பயன்படுத்தி இல்லது வாயிலை உருவாக்க முடியும்.

மேற்கோள்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இல்லது_வாயில்&oldid=3533642" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது