ஐதராக்சில் அலுமினியம் பிசு(2-எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு)

ஐதராக்சில் அலுமினியம் பிசு(2-எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு) (Hydroxyl aluminium bis(2-ethylhexanoate)) என்பது C16H31AlO5 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட வேதிச்சேர்மம் ஆகும். 2-எத்தில்யெக்சேனாயிக் அமிலம் மற்றும் அலுமினியம் (III) ஆகியனவற்றிலிருந்து இது வருவிக்கப்படுகிறது[1]. பெயரளவில் Al(OH)(O2CCHEt(CH2)3CH3)2 என்ற வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட ஒருங்கிணைவுச் சேர்மமாகக் கருதப்படுகிறது. வாய்ப்பாட்டில் உள்ள Et = எத்தில் குழுவைக் குறிக்கிறது. இச்சேர்மத்தின் இயைபைக் காண்கையில் இது ஓர் ஒருபடித்தான சேர்மமாக இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. கூழ்மக் கலவையான நாபாம் உள்ளிட்ட பல நீர்மங்களின் பாகுத் தன்மையை அதிகரிக்கும் முகவராக இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். சிறிதளவு நீருறிஞ்சும் தன்மையையும் இச்சேர்மம் கொண்டுள்ளது.

ஐதராக்சில் அலுமினியம் பிசு(2-எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு)
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
ஐதராக்சில் அலுமினியம் பிசு(2-எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு); அலுமினியம் 2- எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு; அலுமினியம் 2-எத்தில்கேப்ரோயேட்டு
இனங்காட்டிகள்
30745-55-2 Y
பண்புகள்
C16H31AlO5
வாய்ப்பாட்டு எடை 330.40 g·mol−1
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  Y verify (இதுY/N?)

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. Hershey, Harry C.; McCauley, Victoria S.; Kuo, Jeffrey T.; McMillan, Michael L. (1984). "Solution properties of association colloids of twelve aluminum monohydroxy disoaps in nonaqueous solutions". Journal of Colloid and Interface Science 101 (2): 424–35. doi:10.1016/0021-9797(84)90054-7.