முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ஐந்து செவ்வியல் இலக்கியங்கள்

ஐந்து செவ்வியல் இலக்கியங்கள் எனப்படுவை சீன இலக்கிய செவ்வியல் நூல்களின் தொகுப்பு ஆகும். இந்த தொகுப்பின் சில ஆக்கங்கள் கிமு 1000 வரை பழமையானவை. உலகின் மிகப் பழமையான, செவ்விய படைப்புகளில் இவையும் ஒன்றாகும்.