ஐந்து செவ்வியல் இலக்கியங்கள்

ஐந்து செவ்வியல் இலக்கியங்கள் எனப்படுவை சீன இலக்கிய செவ்வியல் நூல்களின் தொகுப்பு ஆகும். இந்த தொகுப்பின் சில ஆக்கங்கள் கிமு 1000 வரை பழமையானவை. உலகின் மிகப் பழமையான, செவ்விய படைப்புகளில் இவையும் ஒன்றாகும்.