ஒருங்குறியில் சதுரங்க காய்கள்

ஒருங்குறி சதுரங்க காய்களை எழுத்துருக்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துதல். முதல் கணம்: ஏரியல் ஒருங்குறி எம்எஸ் எழுத்துரு. இரண்டாம் கணம்: டகோமா எழுத்துரு.

ஒருங்குறியில் சதுரங்க காய்கள் அங்கமாக உள்ளன. சதுரங்கக் காய்களை குறிக்க படிமங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு மாற்றாக ஒருங்குறி வரியுருத் தொகுதியிலேயே அவை இடம் பெற்றுள்ளன. இதனால்:

  • அட்சர சதுரங்க குறியீட்டில், காயைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கு மாற்றாக இந்த வரியுரு பயனாகிறது; காட்டாக Nc6 என்று குறிப்பதற்கு மாற்றாக ♞c6 இடலாம். இதனால் சதுரங்க நகர்த்தல்களை மொழித்தளையின்றி படிக்க இயலும். (பல மொழிகளிலும் சதுரங்கக் காய்களின் பெயர்களும் எழுத்துக் குறியீடுகளும் வெவ்வேறாக உள்ளன.)
  • ஓர் வரைபடத் தொகுப்பியைக் கொண்டில்லாமல் வழமையான உரைத் தொகுப்பி அல்லது சொற்செயலி மூலமாக சதுரங்க ஆட்டங்களை விவரிக்கலாம்.

இவற்றைக் கணித்திரையில் காட்டவும் அச்சிடவும் நல்ல ஒருங்குறி ஆதரவளிக்கும் எழுத்துருக்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.[1]

ஒருங்குறி குறியெண்ணும் மீயுரை குறியீட்டு மொழியும்தொகு

சதுரங்க காய்கள் ஒருங்குறியின் இதர குறியீடுகள் தொகுதியில் உள்ளன.

சதுரங்கக் காய்கள் Symbols
Unicode.org chart (PDF)
பெயர் காய் குறியெண் எச்டிஎம்எல்
வெள்ளை சதுரங்க அரசன் U+2654 ♔
வெள்ளை சதுரங்க அரசி U+2655 ♕
வெள்ளை சதுரங்க கோட்டை (யானை) U+2656 ♖
வெள்ளை சதுரங்க மந்திரி] U+2657 ♗
வெள்ளை சதுரங்க குதிரை U+2658 ♘
வெள்ளை சதுரங்க படைவீரன் U+2659 ♙
கருப்பு சதுரங்க அரசன்}) U+265A ♚
கருப்பு சதுரங்க அரசி U+265B ♛
கருப்பு சதுரங்க கோட்டை (யானை) U+265C ♜
கருப்பு சதுரங்க மந்திரி U+265D ♝
கருப்பு சதுரங்க குதிரை U+265E ♞
கருப்பு சதுரங்க படைவீரன் U+265F ♟

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Test for Unicode support in Web browsers".