முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தனிமக்குழுக்களின் பட்டியல்

(ஒரே மாதிரியான தனிமங்களின் கூட்டுப்பெயர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

தற்போது 118 தனிமங்கள் உள்ளன.[1] IUPAC இன்படி தனிமக் குழுக்கள்:

மேலும் சில குழுக்கள்:

மேற்கோள்கள்தொகு