தனிமக்குழுக்களின் பட்டியல்

வேதித் தனிமக் குழு
(ஒரே மாதிரியான தனிமங்களின் கூட்டுப்பெயர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

தற்போது 118 தனிமங்கள் உள்ளன.[1] IUPAC இன்படி தனிமக் குழுக்கள்:

மேலும் சில குழுக்கள்:

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. பன்னாட்டு தனி மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியல் ஒன்றியம் (2005). Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC Recommendations 2005). Cambridge (UK): RSCIUPAC. ISBN 0-85404-438-8. மின்னணு வடிவம். Retrieved 10 June 2012.