கதிர் ஏற்பளவு

கதிர் ஏற்பளவு (absorbed dose அல்லது total ionizing dose, TID) என்பது ஒரு பொருள் தன்னில் விழும் கதிர் வீச்சில் எவ்வளவு ஆற்றலை ஏற்றுள்ளது என்பதனைக் குறிக்கும். இது கிரேயில் (gray) அளவிடப்படுகிறது.

  • ஒரு கிரே = 100 ரேட் (rad) , ஒரு கிரே =ஒரு ஜூல்|கிலோ கிராம்

கிரே என்பது ஒரு பெரிய அலகாகும். துணை அலகுகளாக

1 மில்லி கிரே =1| 1000 கிரேயும்
1 மைக்ரே கிரே =1|1000000 கிரேயும் பயன்பாட்டிலுள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கதிர்_ஏற்பளவு&oldid=1479906" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது