காஃவீன்

காப்பியிலிருக்கும் ஒரு பொருள்

காஃவீன் (Caffeine, காஃபீன்) என்பது சில செடிகொடிகளில் உள்ள மனிதர்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வூட்டும் (விறுவிறுப்பூட்டும்) ஒரு பொருள் (போதைப் பொருள்). இது காப்பியில் இருப்பதை முதலில் உணர்ந்ததால் இதற்கு காஃவீன் என்று இத்தாலிய மொழிவழி இப்பெயர் ஏற்பட்டது. இதே பொருள் பிற செடிகொடிகளில் இருந்து பெறும்பொழுது வேறு பெயர் கொண்டாலும் இதன் வேதியியல் பெயர் காஃவீன் (Caffeine) என்பதுதான். பிற செடிகளில் இருந்து பெறும் பொருள்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்: தேயிலைச் செடியில் இருந்து பெறுவதை தேயீன் (theine) என்றும், குவாரான் என்னும் செடியில் இருந்து பெறுவதை குவாரைன் (guaranine) என்றும், யெர்பா மேட் என்னும் செடிப்பொருளில் இருந்து பெறுவதை மேட்டீன்(mateine) என்றும் கூறுவது வழக்கம்.

காஃவீன் மூலக்கூற்றின் முத்திரட்சி கருத்துப்படம். சிவப்பு உருண்டைகள் ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள், நீல உருண்டைகள் நைட்ரஜன் அணுக்கள், சாம்பல் நிறத்தில் இருப்பவை கரிம அணுக்கள், வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளவை ஹைட்ரஜன் அணுக்கள்
காஃவீன் மூலக்கூற்றின் வேதியியல் படம்

காஃவீன் என்னும் வேதிப்பொருள் ஏறத்தாழ 60 செடிகொடிகளில் காணப்படுகின்றது. இது சில சூழல்களில் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் பயன்படுகின்றது. இது மனிதர்களுக்கு பழக்க அடிமைத்தனம் ஊட்டும் பொருள்களின் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. இப்பொருளின் மூலக்கூற்றில் நான்கு நைட்ரஜன் அணுக்களும் இரண்டு ஆக்சிசன் அணுக்களும், மூன்று மெத்தில் (CH3) குழுக்களும் உள்ளன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காஃவீன்&oldid=1827452" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது