கிழக்கிந்தியக் கம்பனி (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்)

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனம் (1600-1874) என்பது பொதுவாகக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி (East India Company) என அழைக்கப்படுகிறது.

இதனை விட பின்வருவனவும் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி என அழைக்கப்படுகின்றன: