குர்ரங்கொண்டா

குர்ரங்கொண்டா மண்டலம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 66 மண்டலங்களில் ஒன்று. [1]

ஊர்கள்Edit

இந்த மண்டலத்தில் பதினேழு ஊர்கள் உள்ளன. [2]

 • பசலவாண்டுலபல்லி
 • யெல்லுட்லா
 • செர்லோபல்லி
 • நதிமிகண்டுரிகா
 • சரிமடுகு
 • சிட்டிபோயனபல்லி
 • குர்ரங்கொண்டா
 • சங்கசமுத்திரம்
 • கண்டுரிகா
 • மர்ரிமாகுலபல்லி
 • அமிலேபல்லி
 • அரிகலவாரிபல்லி
 • செட்லிவாரிபல்லி
 • தரிகொண்டா
 • ரமாபுரம்
 • தரிகொண்டராஜுபல்லி
 • மர்ரிபாடு

சான்றுகள்Edit