முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

குறிகை-இரைச்சல் மற்றும் பரவல் விகிதம் (கு.இ.ப.வி, Signal-to-noise and distribution ratio, SINADR[1]) எனபது ஒரு குறிகையின் தூய்மையைக் கணக்கிடுவதாகும். கு.இ.ப.வி தரவு மாற்று வரைவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இங்கே என்பது குறிகை, குவையமாக்கற்பிழை, சமவாய்ப்பு இரைச்சல் மற்றும் உருக்குலைவு உறுப்புகள் ஆகியவற்றின் சராசரி திறன். பொதுவாக கு.இ.ப.வி டெசிபெல்லில் (db) தரப்படும். குஇபவி, ஒப்பு-இலக்க மாற்றி மற்றும் இலக்க-ஒப்பு மாற்றி ஆகியற்றின் செந்தர அளவுகோல் ஆகும்.[2]

குஇபவி-க்கும் (டெசிபெல்லில்) பயனுறு பிட்டு எண்ணிக்கைக்கும் (பபிஎ) உள்ள தொடர்பை பின்வரும் சமன்பாடு விளக்குகிறது:

மேற்கோள்கள்தொகு