சத்யமேவ ஜெயதே (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்)

சத்யமேவ ஜெயதே அல்லது சத்தியமேவ ஜெயதே ்என்பது பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கலாம் :