சவர்க்காரக்கட்டி

ஒரு நாளின் ஆரம்பத்தை உற்சாகமாக மாற்றுவது குளியல். இக்குளியலுக்கு தேவையான ஒன்று சோப்பு. லத்தீன் மாெழிச் சாெல்லான சபாே என்பதில் இருந்து சாேப் என்ற வார்த்தை வந்தது. விலங்குகளின் உடல் காெழுப்பை சாேப்பு தயாரிக்க பயன்படுத்தியதால் சபாே என்ற பெயர் வந்ததாக தெரிய வருகிறது. பாபிலாேனிய வேதியலாளர்கள் சாேப்பைக் கண்டுபிடிக்க பல ஆய்வுகள் செய்தனர். மரச்சாம்பல், விலங்கு காெழுப்புகளிலிருந்து கிடைக்கும் எண்ணெய், மெழுகு, உப்பு இவற்றுடன் தண்ணீரைக் கலந்து காரக்கரைசல் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தக் காரக் கரைசலை காெதிக்க செய்து இறுகச் செய்தார்கள். இறுகியதும் அவற்றை துண்டுகளாக வெட்டினார்கள். இது தான் முதலில் தயாரிக்கப்பட்ட சவர்க்காரம்.

Ref: Encyclopedia

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சவர்க்காரக்கட்டி&oldid=2375788" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது