சான்சிபார் தீவுக்கூட்டம்

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க கரையோரத்தில் உள்ள தீவுக் கூட்டம்

சான்சிபார் தீவுக்கூட்டம் இந்தியப் பெருங்கடலில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் கரையோரத்தில் உள்ளது. [1]சான்சிபார் தீவுக்கூட்டம் பல தீவுகளின் கூட்டாகும். சான்சிபார் தீவுக்கூட்டத்தின் பெரும்பகுதி டான்ஜானியாவின் சான்சிபாரின் அரை-தன்னாட்சி பகுதிக்கு சொந்தமானது. மாஃபியா தீவு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தீவுகள் நிலப்பகுதியில் ப்வாணி பிராந்தியத்தின் நிலப்பிரபுத்துவ ஆட்சியின் கீழ் வருகின்றன.

தீவுகளின் பட்டியல்தொகு

முக்கிய தீவுகள்தொகு

உன்கூஜா தீவை சுற்றியுள்ள தீவுகள்தொகு

 • பாவ்வே தீவு
 • சாங்கூ தீவு
 • சாப்வானி தீவு
 • சாம்பே தீவு
 • டாலோனி தீவு
 • க்வாலே தீவு
 • மீவீ தீவு
 • நெம்பா தீவு
 • ந்யான்கே தீவு
 • பங்கி தீவு
 • போபோ தீவு
 • பூங்குமே தீவு
 • ஸூயூம் தீவு
 • உக்காம்பே தீவு
 • உசி தீவு
 • வுண்ட்வீ தீவு

பெம்பா தீவு சுற்றியுள்ள தீவுகள்தொகு

 • ஃபண்டோ தீவு
 • ஃபன்ஸி தீவு
 • ஜொம்பி தீவு
 • கஷானி தீவு
 • கிசிவா ஹமிசி
 • கிசிவா கமாட்டா
 • கிசிவா பாலீ
 • கிசிவா நெ'கோம்ப்
 • கோஜானி தீவு
 • கோகோட்டா தீவு
 • குஜி தீவு
 • குவாடா சிறு தீவு
 • மாத்தும்பி மாகுப்வா தீவு
 • மாத்தும்பினி தீவு
 • மிசலி தீவு
 • ஜாஓ தீவு
 • பனானி தீவு
 • பன்சா தீவு
 • ஷமியாணி தீவு
 • சும்தமா தீவு[3]

மேற்கோள்கள்தொகு