இரண்டாம் மெகமுது: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு