செயற்கை ஆண்குறி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு