"ஆர்கன்சா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு