ஆண்டுத் தாவரம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு