ஜார்க்கண்டின் சட்டமன்றம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

689 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
உரை திருத்தம்
(உரை திருத்தம்)
(உரை திருத்தம்)
 
==ஆளுநர்==
{{முதன்மை|ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர்களின் பட்டியல்}}
 
==சபாநாயகர்==
 
==சட்டமன்றங்கள்==
 
 
==தேர்தல்கள்==
 
 
==சட்டமன்றத் தொகுதி==
ஜார்க்கண்டு மாநிலத்தை 81 தொகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளனர். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.
{|class="wikitable"
* [[ராஜ்மஹல் சட்டமன்றத் தொகுதி|ராஜ்மஹல்]]
! தொகுதி !! உறுப்பினர்
* [[போரியோ சட்டமன்றத் தொகுதி|போரியோ]]
|-
* [[பரியாஹாட் சட்டமன்றத் தொகுதி|பரியாஹாட்]]
*| [[லிட்டீபாஃ‌டாராஜ்மகல் சட்டமன்றத் தொகுதி|லிட்டீபாடாராஜ்மகல்]] ||
|-
* [[பாகுட் சட்டமன்றத் தொகுதி|பாகுட்]]
*| [[மகேஸ்பூர்போரியோ சட்டமன்றத் தொகுதி|மகேஸ்பூர்போரியோ]] ||
|-
* [[சிகாரிபாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| சிகாரிபாஃ‌டா]]
*| [[நாலாபரியாஹாட் சட்டமன்றத் தொகுதி| நாலாபரியாஹாட்]] ||
|-
* [[ஜாம்தாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜாம்தாஃ‌டா]]
*| [[தும்காலிட்டீபாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| தும்காலிட்டீபாடா]] ||
|-
* [[ஜாமா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜாமா]]
*| [[ஜர்முண்டிபாகுட் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜர்முண்டிபாகுட்]] ||
|-
* [[மதுபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| மதுபூர்]]
*| [[சாரத்மகேஸ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| சாரத்மகேஸ்பூர்]] ||
|-
* [[தேவ்கர் சட்டமன்றத் தொகுதி| தேவ்கர்]]
*| [[போரியாஹாட்சிகாரிபாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| போரியாஹாட்சிகாரிபாஃ‌டா]] ||
|-
* [[கோட்டா சட்டமன்றத் தொகுதி| கோட்டா]]
*| [[மஹாகமாநாலா சட்டமன்றத் தொகுதி| மஹாகமாநாலா]] ||
|-
* [[கோடர்மா சட்டமன்றத் தொகுதி| கோடர்மா]]
*| [[பர்காடாஜாம்தாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| பர்காடாஜாம்தாஃ‌டா]] ||
|-
* [[பர்ஹி சட்டமன்றத் தொகுதி| பர்ஹி]]
*| [[பஃ‌ட்காகாவ்தும்கா சட்டமன்றத் தொகுதி| பஃ‌ட்காகாவ்தும்கா]] ||
|-
* [[ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி| ராம்கட்]]
*| [[மாண்டூஜாமா சட்டமன்றத் தொகுதி| மாண்டூஜாமா]] ||
|-
* [[ஹசாரிபாக் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஹசாரிபாக்]]
*| [[சிமரியாஜர்முண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி| சிமரியாஜர்முண்டி]] ||
|-
* [[சத்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி| சத்ரா]]
*| [[தன்வார்மதுபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| தன்வார்மதுபூர்]] ||
|-
* [[பகோதர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பகோதர்]]
*| [[ஜமுவாசாரத் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜமுவாசாரத்]] ||
|-
* [[கண்டே சட்டமன்றத் தொகுதி| கண்டே]]
*| [[கிரிடீஹ்தேவ்கர் சட்டமன்றத் தொகுதி| கிரிடீஹ்தேவ்கர்]] ||
|-
* [[டும்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி| டும்ரி]]
*| [[கோமியாபோரியாஹாட் சட்டமன்றத் தொகுதி| கோமியாபோரியாஹாட்]] ||
|-
* [[பேர்மோ சட்டமன்றத் தொகுதி| பேர்மோ]]
*| [[போகாரோகோட்டா சட்டமன்றத் தொகுதி| போகாரோகோட்டா]] ||
|-
* [[சந்தன் கியாரி சட்டமன்றத் தொகுதி| சந்தன் கியாரி]]
*| [[சிந்துரிமஹாகமா சட்டமன்றத் தொகுதி| சிந்துரிமஹாகமா]] ||
|-
* [[நிர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி| நிர்சா]] <!--சரி பார்-->
*| [[தன்பாத்கோடர்மா சட்டமன்றத் தொகுதி| தன்பாத்கோடர்மா]] ||
|-
* [[ஜரியா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜரியா]]
*| [[டுண்டிபர்காடா சட்டமன்றத் தொகுதி| டுண்டிபர்காடா]] ||
|-
* [[பாக்மாரா சட்டமன்றத் தொகுதி| பாக்மாரா]]
*| [[பஹராகோஃ‌டாபர்ஹி சட்டமன்றத் தொகுதி| பஹராகோஃ‌டாபர்ஹி]] ||
|-
* [[காட்சிலா சட்டமன்றத் தொகுதி| காட்சிலா]]
*| [[போட்காபஃ‌ட்காகாவ் சட்டமன்றத் தொகுதி| போட்காபஃ‌ட்காகாவ்]] ||
|-
* [[ஜுக்சலாய் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜுக்சலாய்]]
*| [[ஜம்சேத்பூர் கிழக்குராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜம்சேத்பூர் கிழக்குராம்கட்]] ||
|-
* [[ஜம்சேத்பூர் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜம்சேத்பூர் மேற்கு]]
*| [[இச்சாகட்மாண்டூ சட்டமன்றத் தொகுதி| இச்சாகட்மாண்டூ]] ||
|-
* [[சராய்கேலா சட்டமன்றத் தொகுதி| சராய்கேலா]]
*| [[சாய்பாசாஹசாரிபாக் சட்டமன்றத் தொகுதி| சாய்பாசாஹசாரிபாக்]] ||
|-
* [[மஜ்காவ் சட்டமன்றத் தொகுதி| மஜ்காவ்]]
*| [[ஜகன்னாத்பூர்சிமரியா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜகன்னாத்பூர்சிமரியா]] ||
|-
* [[மனோஹர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| மனோஹர்பூர்]]
*| [[சக்ரதர்பூர்சத்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி| சக்ரதர்பூர்சத்ரா]] ||
|-
* [[கராசாவான் சட்டமன்றத் தொகுதி| கர்சாவான்]]
*| [[தமாஃ‌ட்தன்வார் சட்டமன்றத் தொகுதி| தமாஃ‌ட்தன்வார்]] ||
|-
* [[தோர்ப்பா சட்டமன்றத் தொகுதி| தோர்ப்பா]]
*| [[கூண்டிபகோதர் சட்டமன்றத் தொகுதி| கூண்டிபகோதர்]] ||
|-
* [[சில்லி சட்டமன்றத் தொகுதி| சில்லி]]
*| [[கிஜ்ரிஜமுவா சட்டமன்றத் தொகுதி| கிஜ்ரிஜமுவா]] ||
|-
* [[ராஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி| ராஞ்சி]]
*| [[ஹட்டியாகண்டே சட்டமன்றத் தொகுதி| ஹட்டியாகண்டே]] ||
|-
* [[காங்கே சட்டமன்றத் தொகுதி| காங்கே]]
*| [[மந்தார்கிரிடீஹ் சட்டமன்றத் தொகுதி| மந்தார்கிரிடீஹ்]] ||
|-
* [[சிசை சட்டமன்றத் தொகுதி| சிசை]]
*| [[கும்லாடும்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி| கும்லாடும்ரி]] ||
|-
* [[பிஷுன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பிஷுன்பூர்]]
*| [[சிம்டேகாகோமியா சட்டமன்றத் தொகுதி| சிம்டேகாகோமியா]] ||
|-
* [[கோலேபேஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| கோலேபேஃ‌டா]]
*| [[லோஹர்தக்காபேர்மோ சட்டமன்றத் தொகுதி| லோஹர்தக்காபேர்மோ]] ||
|-
* [[மனிகா சட்டமன்றத் தொகுதி| மனிகா]]
*| [[லாதேஹார்போகாரோ சட்டமன்றத் தொகுதி| லாதேஹார்போகாரோ]] ||
|-
* [[பாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி| பாங்கி]]
*| [[டால்டன்கஞ்சுசந்தன் கியாரி சட்டமன்றத் தொகுதி| டால்டன்கஞ்சுசந்தன் கியாரி]] ||
|-
* [[பிஸ்ராம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பிஸ்ராம்பூர்]]
*| [[சத்தர்பூர்சிந்துரி சட்டமன்றத் தொகுதி| சத்தர்பூர்சிந்துரி]] ||
|-
* [[ஹுசைனாபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஹுசைனாபாத்]]
*| [[கடுவாநிர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி| கடுவாநிர்சா]] || <!--சரி பார்-->
|-
* [[பவனாத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பவனாத்பூர்]]
| [[தன்பாத் சட்டமன்றத் தொகுதி| தன்பாத்]] ||
|-
| [[ஜரியா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜரியா]] ||
|-
| [[டுண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி| டுண்டி]] ||
|-
| [[பாக்மாரா சட்டமன்றத் தொகுதி| பாக்மாரா]] ||
|-
| [[பஹராகோஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| பஹராகோஃ‌டா]] ||
|-
| [[காட்சிலா சட்டமன்றத் தொகுதி| காட்சிலா]] ||
|-
| [[போட்கா சட்டமன்றத் தொகுதி| போட்கா]] ||
|-
| [[ஜுக்சலாய் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜுக்சலாய்]] ||
|-
| [[ஜம்சேத்பூர் கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜம்சேத்பூர் கிழக்கு]] ||
|-
| [[ஜம்சேத்பூர் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜம்சேத்பூர் மேற்கு]] ||
|-
| [[இச்சாகட் சட்டமன்றத் தொகுதி| இச்சாகட்]] ||
|-
| [[சராய்கேலா சட்டமன்றத் தொகுதி| சராய்கேலா]] ||
|-
| [[சாய்பாசா சட்டமன்றத் தொகுதி| சாய்பாசா]] ||
|-
| [[மஜ்காவ் சட்டமன்றத் தொகுதி| மஜ்காவ்]] ||
|-
| [[ஜகன்னாத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஜகன்னாத்பூர்]] ||
|-
| [[மனோஹர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| மனோஹர்பூர்]] ||
|-
| [[சக்ரதர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| சக்ரதர்பூர்]] ||
|-
| [[கராசாவான் சட்டமன்றத் தொகுதி| கர்சாவான்]] ||
|-
| [[தமாஃ‌ட் சட்டமன்றத் தொகுதி| தமாஃ‌ட்]] ||
|-
| [[தோர்ப்பா சட்டமன்றத் தொகுதி| தோர்ப்பா]] ||
|-
| [[கூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி| கூண்டி]] ||
|-
| [[சில்லி சட்டமன்றத் தொகுதி| சில்லி]] ||
|-
| [[கிஜ்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி| கிஜ்ரி]] ||
|-
| [[ராஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி| ராஞ்சி]] ||
|-
| [[ஹட்டியா சட்டமன்றத் தொகுதி| ஹட்டியா]] ||
|-
| [[காங்கே சட்டமன்றத் தொகுதி| காங்கே]] ||
|-
| [[மந்தார் சட்டமன்றத் தொகுதி| மந்தார்]] ||
|-
| [[சிசை சட்டமன்றத் தொகுதி| சிசை]] ||
|-
| [[கும்லா சட்டமன்றத் தொகுதி| கும்லா]] ||
|-
| [[பிஷுன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பிஷுன்பூர்]] ||
|-
| [[சிம்டேகா சட்டமன்றத் தொகுதி| சிம்டேகா]] ||
|-
| [[கோலேபேஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி| கோலேபேஃ‌டா]] ||
|-
| [[லோஹர்தக்கா சட்டமன்றத் தொகுதி| லோஹர்தக்கா]] ||
|-
| [[மனிகா சட்டமன்றத் தொகுதி| மனிகா]] ||
|-
| [[லாதேஹார் சட்டமன்றத் தொகுதி| லாதேஹார்]] ||
|-
| [[பாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி| பாங்கி]] ||
|-
| [[டால்டன்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி| டால்டன்கஞ்சு]] ||
|-
| [[பிஸ்ராம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பிஸ்ராம்பூர்]] ||
|-
| [[சத்தர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| சத்தர்பூர்]] ||
|-
| [[ஹுசைனாபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி| ஹுசைனாபாத்]] ||
|-
| [[கடுவா சட்டமன்றத் தொகுதி| கடுவா]] ||
|-
| [[பவனாத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி| பவனாத்பூர்]] ||
|-
|}
 
==சான்றுகள்==
 
==இணைப்புகள்==
* [http://jharkhandvidhansabha.nic.in சட்டமன்றத்தின் தளம்]
 
 
[[பகுப்பு:ஜார்க்கண்டின் சட்டமன்றம்]]
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1771074" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது