தோல்சரக்கு நுட்பியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு