"மருத்துவம் அல்லது உடலியங்கியலுக்கான நோபல் பரிசு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

|[[படிமம்:Charles Scott Sherrington1.jpg|75px]]
|Sir [[Charles Scott Sherrington]]
|[[ஐக்கிய ராச்சியம்]]
|United Kingdom
|rowspan=2|"for their discoveries regarding the functions of [[நரம்பணு]]s"<ref name="nobel-1932">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1932/index.html
|
|[[Edgar Adrian, 1st Baron Adrian|Edgar Douglas Adrian]]
|[[ஐக்கிய ராச்சியம்]]
|United Kingdom
|-
|1933
|rowspan=3|
|[[George Whipple|George Hoyt Whipple]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[கல்லீரல்]] therapy in cases of [[குருதிச்சோகை]]"<ref name="nobel-1934">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1934/index.html
|-
|[[ஜார்ஜ் மினாட்|George Richards Minot]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[வில்லியம் பாரி மர்பி|William Parry Murphy]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|1935
|
|[[Edward Adelbert Doisy]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discovery of the chemical nature of [[உயிர்ச்சத்து கே]]"<ref name="nobel-1943">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1943/index.html
|rowspan=2|
|[[Joseph Erlanger]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries relating to the highly differentiated functions of single [[nerve fibre]]s"<ref name="nobel-1944">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1944/index.html
|-
|[[Herbert Spencer Gasser]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=3|1945
|[[படிமம்:Carl Ferdinand Cori.jpg|75px]]
|[[Carl Ferdinand Cori]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discovery of the course of the catalytic conversion of [[கிளைக்கோசன்]]"<ref name="nobel-1947" />
|-
|[[படிமம்:Gerty Theresa Cori.jpg|75px]]
|[[Gerty Theresa Cori]], née Radnitz
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
| United States
|-
|[[படிமம்:Bernado Houssay.JPG|75px]]
|
|[[Paul Hermann Müller]]
|[[சுவிட்சர்லாந்து]]
|Switzerland
|"for his discovery of the high efficiency of [[டி.டி.டீ]] as a contact [[பூச்சிக்கொல்லி|poison against several arthropods]]"<ref name="nobel-1948">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1948/index.html
|
|[[Walter Rudolf Hess]]
|[[சுவிட்சர்லாந்து]]
|Switzerland
|"for his discovery of the functional organization of the [[midbrain|interbrain]] as a coordinator of the activities of the internal organs"<ref name="nobel-1949" />
|-
|
|[[Philip Showalter Hench]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries relating to the [[இயக்குநீர்]]s of the [[adrenal cortex]], their structure and biological effects"<ref name="nobel-1950">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1950/index.html
|
|[[Edward Calvin Kendall]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|
|[[Tadeus Reichstein|Tadeusz Reichstein]]
|[[சுவிட்சர்லாந்து]]
|Switzerland
|-
|1951
|[[படிமம்:Selman Waksman NYWTS.jpg|75px]]
|[[Selman Waksman|Selman Abraham Waksman]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discovery of [[streptomycin]], the first [[நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி]] effective against [[காச நோய்]]"<ref name="nobel-1952">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1952/index.html
|[[படிமம்:Portrait of Fritz Albert Lipmann (1899-1986), Biochemist (2551001689).jpg|75px]]
|[[Fritz Albert Lipmann]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discovery of [[coenzyme A|co-enzyme A]] and its importance for intermediary metabolism"<ref name="nobel-1953">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1953/index.html
|rowspan=3|
|[[John Franklin Enders]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discovery of the ability of [[இளம்பிள்ளை வாதம்]] [[தீ நுண்மம்]]es to grow in cultures of various types of tissue"<ref name="nobel-1954">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/index.html
|-
|[[Frederick Chapman Robbins]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[Thomas Huckle Weller]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|1955
|
|[[André Frédéric Cournand]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[heart catheterization]] and pathological changes in the [[சுற்றோட்டத் தொகுதி]]"<ref name="nobel-1956">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1956/index.html
|
|[[Dickinson W. Richards]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|1957
|
|[[George Wells Beadle]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2| "for their discovery that [[மரபணு]]s act by regulating definite chemical events"<ref name="nobel-1958" />
|-
|
|[[Edward Lawrie Tatum]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[படிமம்:Joshua Lederberg.jpg|75px]]
|[[Joshua Lederberg]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discoveries concerning [[genetic recombination]] and the organization of the [[மரபணு|genetic material]] of [[பாக்டீரியா]]"<ref name="nobel-1958">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1958/index.html
|[[படிமம்:Arthur Kornberg.jpg|75px]]
|[[Arthur Kornberg]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discovery of the mechanisms in the biological synthesis of [[ரைபோ கருவமிலம்]] and [[டி. என். ஏ.]]"<ref name="nobel-1959">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/index.html
|
|[[Georg von Békésy]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discoveries of the physical mechanism of stimulation within the [[cochlea]]"<ref name="nobel-1961">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1961/index.html
|[[படிமம்:JamesWatson.png|75px]]
|[[ஜேம்ஸ் டூயி வாட்சன்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|
|rowspan=2|
|[[Konrad Emil Bloch|Konrad Bloch]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the mechanism and regulation of the [[கொலஸ்டிரால்]] and [[கொழுப்பு அமிலம்]] [[வளர்சிதைமாற்றம்]]"<ref name="nobel-1964">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1964/index.html
|rowspan=2|
|[[Francis Peyton Rous|Peyton Rous]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discovery of [[கட்டி (உயிரியல்)]]-inducing [[தீ நுண்மம்]]es"<ref name="nobel-1966" />
|-
|[[Charles Brenton Huggins]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discoveries concerning [[Hormonal therapy (oncology)|hormonal treatment]] of [[முன்னிற்குஞ்சுரப்பி புற்றுநோய்]]"<ref name="nobel-1966">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1966/index.html
|-
|[[Haldan Keffer Hartline]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[George Wald]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=3|1968
|
|[[Robert W. Holley]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=3|"for their interpretation of the [[மரபுக்குறியீடு]] and its function in [[Protein biosynthesis|protein synthesis]]"<ref name="nobel-1968">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/index.html
|[[படிமம்:Max Delbruck.jpg|75px]]
|[[Max Delbrück]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the replication mechanism and the genetic structure of [[தீ நுண்மம்]]es"<ref name="nobel-1969">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/index.html
|
|[[Alfred Hershey|Alfred D. Hershey]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|
|[[Salvador Luria|Salvador E. Luria]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=3|1970
|[[படிமம்:Axelrod01.jpg|75px]]
|[[Julius Axelrod]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the humoral [[neurotransmitter|transmittors in the nerve terminals]] and the mechanism for their storage, release and inactivation"<ref name="nobel-1970">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1970/index.html
|
|[[Earl Wilbur Sutherland, Jr.|Earl W. Sutherland, Jr.]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discoveries concerning the mechanisms of the action of [[இயக்குநீர்]]s"<ref name="nobel-1971">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1971/index.html
|rowspan=2|
|[[Gerald Edelman|Gerald M. Edelman]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the chemical structure of [[பிறபொருளெதிரி]]"<ref name="nobel-1972">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1972/index.html
|[[படிமம்:DavidBaltimore2008.JPG|75px]]
|[[David Baltimore]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the interaction between [[தீ நுண்மம்|tumour viruses]] and the genetic material of the cell"<ref name="nobel-1975">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1975/index.html
|
|[[Howard Martin Temin]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=2|1976
|
|[[Baruch Samuel Blumberg|Baruch S. Blumberg]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning new mechanisms for the origin and dissemination of [[நோய்த்தொற்று]]s"<ref name="nobel-1976">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1976/index.html
|
|[[Daniel Carleton Gajdusek|D. Carleton Gajdusek]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=3|1977
|
|[[Roger Guillemin]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the [[peptide hormone]] production of the [[மனித மூளை]]"<ref name="nobel-1977" />
|-
|[[படிமம்:Schally portrait.jpg|75px]]
|[[Andrew Schally|Andrew V. Schally]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|
|[[Rosalyn Sussman Yalow|Rosalyn Yalow]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for the development of [[radioimmunoassay]]s of [[peptide hormone]]s"<ref name="nobel-1977">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1977/index.html
|
|[[Daniel Nathans]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[படிமம்:Hamilton Smith.jpg|75px]]
|[[Hamilton O. Smith]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=2|1979
|
|[[Allan McLeod Cormack|Allan M. Cormack]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=2|"for the development of [[வரியோட்டவழிக் கணித்த குறுக்குவெட்டு வரைவி]]"<ref name="nobel-1979">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/index.html
|
|[[George Davis Snell|George D. Snell]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=3|1981
|
|[[Roger Wolcott Sperry|Roger W. Sperry]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discoveries concerning the functional specialization of the [[cerebral hemisphere]]s"<ref name="nobel-1981" />
|-
|
|[[David H. Hubel]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries concerning information processing in the [[பார்வைத் தொகுதி]]"<ref name="nobel-1981">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/index.html
|
|[[Barbara McClintock]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
| "for her discovery of [[இடமாறும் டி.என்.ஏ|mobile genetic elements]]"<ref name="nobel-1983">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1983/index.html
|[[படிமம்:Mike Brown 2003.jpg|75px]]
|[[Michael Stuart Brown|Michael S. Brown]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the regulation of [[கொலஸ்டிரால்]] [[வளர்சிதைமாற்றம்]]"<ref name="nobel-1985">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1985/index.html
|[[படிமம்:Joe Goldstein.JPG|75px]]
|[[Joseph L. Goldstein]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1986
|[[படிமம்:Stanley Cohen-Biochemist.jpg|75px]]
|[[ஸ்டான்லி கோஹன் (உயிர்வேதியியலாளர்)|ஸ்டான்லி கோஹன்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries of [[growth factor]]s"<ref name="nobel-1986">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1986/index.html
|
|[[ரீட்டா லெவி மோண்டால்சினி]]
|Italy<br />[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|1987
|-
|[[Gertrude B. Elion]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|[[George H. Hitchings]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1989
|rowspan=2|
|[[J. Michael Bishop]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discovery of the cellular origin of [[retrovirus|retroviral]] [[oncogene]]s"<ref name="nobel-1989">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1989/index.html
|-
|[[Harold E. Varmus]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1990
|rowspan=2|
|[[Joseph Murray|Joseph E. Murray]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries concerning [[உறுப்பு மாற்று|organ and cell transplantation]] in the treatment of human disease"<ref name="nobel-1990">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1990/index.html
|-
|[[E. Donnall Thomas]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1991
|-
|[[Edwin G. Krebs]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1993
|-
|[[Phillip Allen Sharp|Phillip A. Sharp]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|rowspan=2|1994
|rowspan=2|
|[[Alfred G. Gilman]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discovery of [[G-protein]]s and the role of these proteins in [[சமிக்ஞை கடத்துகை]] in cells"<ref name="nobel-1994">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1994/index.html
|-
|[[Martin Rodbell]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=3|1995
|
|[[Edward B. Lewis]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the genetic control of early [[முளைய விருத்தி]]"<ref name="nobel-1995">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1995/index.html
|[[படிமம்:Eric F. Wieschaus.jpg|75px]]
|[[Eric F. Wieschaus]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|1996
|
| [[Stanley B. Prusiner]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for his discovery of [[புரதப்பீழை]]s – a new biological principle of infection"<ref name="nobel-1997">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1997/index.html
|
|[[Robert F. Furchgott]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[நைட்ரிக் ஆக்சைடு]] as a signalling molecule in the cardiovascular system"<ref name="nobel-1998">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/index.html
|
|[[Louis J. Ignarro]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|[[படிமம்:Ferid Murad.jpg|75px]]
|[[Ferid Murad]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|-
|1999
|[[படிமம்:Gunter Blobel 2008 1.JPG|75px]]
|[[Günter Blobel]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|United States
|"for the discovery that [[புரதம்]]s have intrinsic signals that govern their transport and localization in the cell"<ref name="nobel-1999">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1999/index.html
|-
|[[Paul Greengard]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|[[படிமம்:Eric Richard Kandel.jpg|75px]]
|[[எரிக் காண்டல்|Eric R. Kandel]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=3|2001
|
|[[Leland H. Hartwell]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=3|"for their discoveries of key regulators of the [[கல வட்டம்]]"<ref name="nobel-2001">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/index.html
|
|[[H. Robert Horvitz]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|[[படிமம்:John Sulston.jpg|75px]]
|
|[[Paul Lauterbur]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries concerning [[காந்த அதிர்வு அலை வரைவு]]"<ref name="nobel-2003">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2003/index.html
|
|[[ரிச்சார்ட் ஆக்செல்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries of [[odorant receptor]]s and the organization of the [[olfactory system]]"<ref name="nobel-2004">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/index.html
|[[படிமம்:LindaBuck cropped 1.jpg|75px]]
|[[லிண்டா பக்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=2|2005
|[[படிமம்:Andrew Fire, Stanford University.jpg|75px]]
|[[Andrew Fire|Andrew Z. Fire]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discovery of [[ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு]] – gene silencing by double-stranded RNA"<ref name="nobel-2006">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/index.html
|
|[[Craig Mello|Craig C. Mello]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=3|2007
|[[படிமம்:Mario Capecchi UTHSCSA.JPG|75px]]
|[[Mario Capecchi|Mario R. Capecchi]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=3|"for their discoveries of principles for introducing specific gene modifications in mice by the use of [[embryonic stem cell]]s."<ref name="nobel-2007">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2007/index.html
|
|[[Oliver Smithies]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|rowspan=3|2008
|[[படிமம்:Carol Greider 2009-01.JPG|75px]]
|[[கரோல் கிரெய்டர்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|[[படிமம்:JSzostak.jpg|75px]]
|[[ஜாக் சோஸ்டாக்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|-
|2010
|
||[[புரூஸ் பொய்ட்லர்|புரூஸ் அலன் பொய்ட்லர்]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்காநாடு]]
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the activation of [[Adaptive immune system|innate immunity]]"<ref name="nobel-2011">{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/
2,111

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1992484" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது