"தாலமி வம்சம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

11,469 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  10 மாதங்களுக்கு முன்
# [[ஆறாம் கிளியோபாட்ரா]] - காப்பாட்சியாளராக கிமு 58
# [[ஏழாம் கிளியோபாற்றா|ஏழாம் கிளியோபாட்ரா]] - காப்பாட்சியாளராக கிமு 51 – 30
 
==தாலமி வம்ச மரம்==
 
{{chart/start|align=center| summary=Boxes and lines diagram with 43 boxes}}
{{chart|border=1| | | Lag |y| Ars |Lag=[[Lagus]] of Eordea, Macedon|Ars=[[Arsinoe of Macedon]]}}
{{chart|border=1| | | | | |!| }}
{{chart|border=1| | | | |PTOL1|y|BERE1|y|PHILI| | | | | | | | | | | | | PTOL1='''[[Ptolemy I Soter|Ptolemy I<br/>Soter]]''' <br/>(Kg 303-282 BC)| BERE1=[[Berenice I of Egypt|Berenice I]]| PHILI=[[Philip (husband of Berenice I of Egypt)|Philip]]}}
{{chart|border=1| |,|-|-|-|v|-|'| | | |`|-|.| | | | | | | | | | | | | }}
{{chart|border=1|ARSI2|~|PTOL2|y|ARSI1| |MAGAS|y|APAM2| | | | | | | | | ARSI2=[[Arsinoe II]]| PTOL2='''[[Ptolemy II Philadelphus|Ptolemy II<br/>Philadelphus]]''' <br/>(Kg. 285-246 BC)| ARSI1=[[Arsinoe I]]| MAGAS=[[Magas of Cyrene|Magas<br/>of Cyrene]]| APAM2=[[Apama II]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | |`|-|.| | | |,|-|'| | | | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | |PTOL3|y|BERE2| | | | | | | | | | | | | PTOL3='''[[Ptolemy III Euergetes|Ptolemy III<br/>Euergetes]]''' <br/>(Kg. 246-221 BC)| BERE2=[[Berenice II of Egypt|Berenice II]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | |PTOL4|y|ARSI3| | | | | | | | | | | | | PTOL4='''[[Ptolemy IV Philopator|Ptolemy IV<br/>Philopator]]''' <br/>(Kg. 221-203 BC)| ARSI3=[[Arsinoe III of Egypt|Arsinoe III]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | |,|-|'| | | | | | | | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | |PTOL5|y|CLEO1| | | | | | | | | | | | | PTOL5='''[[Ptolemy V Epiphanes|Ptolemy V<br/>Epiphanes]]''' <br/>(Kg. 203-181 BC)| CLEO1=[[Cleopatra I Syra|Cleopatra I<br/>Syra]]}}
{{chart|border=1| | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | |PTOL6|y|CLEO2|~|~|y|~|V|PTOL8|y|EIREN| | | | | PTOL6='''[[Ptolemy VI Philometor|Ptolemy VI<br/>Philometor]]''' <br/>(Kg. 181-164 BC,<br> 163-145 BC)| CLEO2='''[[Cleopatra II of Egypt|Cleopatra II]]''' <br/>(Qn. 131-127 BC)| PTOL8='''[[Ptolemy VIII Physcon|Ptolemy VIII<br/>Physcon]]''' <br/>(Kg. 170-163 BC,<br> 145-116 BC)| EIREN=Eirene}}
{{chart|border=1| | | | | |,|-|^|-|.| | | |!| |:| | | |`|-|.| | | | | }}
{{chart|border=1| | | | |PTOL7| |CLEO3|7|PTOLM|:| | | | |PTOLA| | | | | PTOL7=[[Ptolemy VII Neos Philopator|Ptolemy VII<br/>Neos Philopator]]| CLEO3='''[[Cleopatra III of Egypt|Cleopatra III]]''' <br>(Qn, 116-101 BC)| PTOLM=Ptolemy<br/>Memphites| PTOLA=[[Ptolemy Apion]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | | | |L|~|y|~|J| | | | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | |CLEO4|y|PTOL9|y|CLSE1|y|P10A1|7| | | | | | | | CLEO4=[[Cleopatra IV of Egypt|Cleopatra IV]]| PTOL9='''[[Ptolemy IX Lathyros|Ptolemy IX<br/>Lathyros]]''' <br/>(Kg. 116-107 BC,<br> as Soter II 88-81 BC)| CLSE1=[[Cleopatra Selene of Syria|Cleopatra<br/>Selene]]| P10A1='''[[Ptolemy X Alexander I|Ptolemy X<br/>Alexander I]]''' <br/>(Kg. 107-88 BC)}}
{{chart|border=1| | | | | |,|-|'| | | |`|-|.| |`|-|.| |:| | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | |PTO12|7| | | |F|BERE3|~|P11A2|:| | | | | | | | PTO12='''[[Ptolemy XII Auletes|Ptolemy XII<br/>Auletes]]''' <br/>(Kg. 80-58 BC,<br> 55-51 BC)| BERE3='''[[Berenice III of Egypt|Berenice III]]''' <br/>(Qn. 81-80 BC)| P11A2='''[[Ptolemy XI Alexander II|Ptolemy XI<br/>Alexander II]]''' <br/>(Kg. 80 BC, <br>for 19 days)}}
{{chart|border=1| | | | | | | |:| | | |L|~|y|~|~|~|~|~|J| | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | |L|~|y|~|~|CLEO5| | | | | | | | | | | | | CLEO5='''[[Cleopatra V of Egypt|Cleopatra V]]''' <br/>(Qn. 58-55 BC)}}
{{chart|border=1| | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| }}
{{chart|border=1| | | | |CLEO6| |BERE4| |PTO13|V|CLEO7|V|PTO14| |ARSI4| CLEO6='''[[Cleopatra VI of Egypt|Cleopatra VI]]''' <br/>(Qn. 58 BC)| BERE4='''[[Berenice IV of Egypt|Berenice IV]]''' <br/>(Qn. 58-55 BC)| PTO13='''[[Ptolemy XIII Theos Philopator|Ptolemy XIII<br/>Theos Philopator]]''' <br/>(Kg. 51-47 BC)| CLEO7='''[[Cleopatra|Cleopatra VII<br/>Thea Philopator]]''' <br/>(Qn. 51-30 BC)| PTO14='''[[Ptolemy XIV of Egypt|Ptolemy XIV]]''' <br/>(Kg. 47-44 BC)| ARSI4='''[[Arsinoe IV of Egypt|Arsinoe IV]]''' <br/>(Qn. 48-47 BC)}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | | | | | | | |:| | | |:| | | | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | |JULCA|y|~|~|~|J| | | |L|~|y|~|~|MARAN| JULCA=[[Julius Caesar|Julius<br> Caesar]]| MARAN=[[Mark Antony|Mark<br> Antony]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | |,|-|'| |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | |PTO15| |ALEXH| |PTO16| |CLSE2| | | | | PTO15='''[[Caesarion|Ptolemy XV<br/>Caesarion]]''' <br/>(Kg. 44-30 BC)| ALEXH=[[Alexander Helios|Alexander<br> Helios]]| PTO16=[[Ptolemy Philadelphus (son of Cleopatra)|Ptolemy <br/>Philadelphus]]| CLSE2=[[Cleopatra Selene II|Cleopatra<br/>Selene II]]}}
{{chart|border=1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | }}
{{chart|border=1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PTOMA| | | | | PTOMA=[[Ptolemy of Mauretania|Ptolemy of <br>Mauretania]]}}
{{chart/end}}
 
 
<br/>
 
{{chart top|Detailed Ptolemaic family tree}}
{{chart/start|align=center}}
{{chart|border=1 | | | | | | ANT | | | | | | LAG |v| Ars | ANT = [[Antipater]] | LAG = [[Lagus]]|Ars=[[Arsinoe of Macedon]]}}
{{chart|border=1 | | | | | | |!| | | | | | | | | |!| | |}}
{{chart|border=1 | | | | | | EUR |-|v|-|-|-|-|-| PT1 |-|v|-|-| BE1 | | LYS | | EUR = [[Eurydice of Egypt|Eurydice]] | PT1 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy I Soter|Ptolemy I<br/>Soter]]''' <br/>(Kg 303-282 BC) | BE1 =[[Berenice I of Egypt|Berenice I]]<br><small>(∞ [[Philip (husband of Berenice I of Egypt)|Philip]]<br>↓<br>[[Magas of Cyrene|Magas<br/>of Cyrene]]<br>∞ [[Apama II]]<br>↓<br>''See below: '''Berenice II''''')</small>| LYS = [[Lysimachus]]}}
{{chart|border=1 | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|.| | | | |,|-|-|^|.| | | | | | |!| |}}
{{chart|border=1 | | | LYS | | PTO | | KER |-|-| AR2 |-| PT2 |-|v|-|-| AR1 | | LYS = [[Lysandra]] | PTO = [[Ptolemais (daughter of Ptolemy I Soter)|Ptolemais]] | KER = [[Ptolemy Ceraunus]] | AR1 = [[Arsinoe I]] | PT2 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy II Philadelphus|Ptolemy II<br/>Philadelphus]]''' <br/>(Kg. 285-246 BC) | AR2 = [[Arsinoe II]]}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|^|-|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | | | | BE2 |v| PT3 | | | | SYR | | BE2 = [[Berenice II of Egypt]]<br><small>(''daughter of<br>Magas of Cyrene,<br>see above: '''Berenice I''''')</small>| PT3 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy III Euergetes|Ptolemy III<br/>Euergetes]]''' <br/>(Kg. 246-221 BC) | SYR = [[Berenice (Seleucid queen)|Berenice Syra]]}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | ANT | | | AR3 |v| PT4 | | ANT = [[Antiochus III the Great]]| AR3 = [[Arsinoe III of Egypt|Arsinoe III]] | PT4 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy IV Philopator|Ptolemy IV<br/>Philopator]]''' <br/>(Kg. 221-203 BC)}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | |!| | | | | | |!| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | CL1 |-|v|-|-| PT5 | | CL1 = [[Cleopatra I Syra|Cleopatra I<br/>Syra]]| PT5 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy V Epiphanes|Ptolemy V<br/>Epiphanes]]''' <br/>(Kg. 203-181 BC)}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|-|-|-|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | PT6 |v| CL2 |-|-|-|v|-| PT8 |-|v|-| IRE | PT6 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy VI Philometor|Ptolemy VI<br/>Philometor]]''' <br/>(Kg. 181-164 BC,<br> 163-145 BC)| CL2 ='''[[Cleopatra II of Egypt|Cleopatra II]]''' <br/>(Qn. 131-127 BC)| PT8 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy VIII Physcon|Ptolemy VIII<br/>Physcon]]''' <br/>(Kg. 170-163 BC,<br> 145-116 BC)| IRE = ''Eirene ?''}}
{{chart|border=1 | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|^|-|-|.| | | |!| | |!| | |!| |}}
{{chart|border=1 | PEU | | CLT | | PT7 | | CL3 | | MEM | |!| | API | | PEU = [[Ptolemy Eupator]] | CLT = [[Cleopatra Thea]] | PT7 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy VII Neos Philopator|Ptolemy VII<br/>Neos Philopator]]''' | CL3 ='''[[Cleopatra III of Egypt|Cleopatra III]]''' <br>(Qn, 116-101 BC) | MEM =Ptolemy<br/>Memphites | API = [[Ptolemy Apion]]}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | |`|-|-|v|-|-|-|'| |}}
{{chart|border=1 | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|-|v|-|-|^|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | | | CLT | | CL4 |-|-| PT9 |-|-|v| CL5 | | | INC |v| PTX | | CLT = [[Tryphaena|Cleopatra Tryphaena]] | CL4 = [[Cleopatra IV of Egypt|Cleopatra IV]] | CL5 =[[Cleopatra Selene of Syria|Cleopatra V<br/>Selene]] | PT9 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy IX Lathyros|Ptolemy IX<br/>Lathyros]]''' <br/>(Kg. 116-107 BC,<br> as Soter II 88-81 BC) | PTX =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy X Alexander I|Ptolemy X<br/>Alexander I]]''' <br/>(Kg. 107-88 BC)| INC = ''?''}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | |!| |!| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | INC | | | | | |!| | | BE3 |-|-|-|-|-|-| P11 |!| | | INC = ''?'' | BE3 ='''[[Berenice III of Egypt|Berenice III]]''' <br/>(Qn. 81-80 BC) | P11 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy XI Alexander II|Ptolemy XI<br/>Alexander II]]''' <br/>(Kg. 80 BC, <br>for 19 days)}}
{{chart|border=1 | | | | | | |`|v|-|-|-|v|-|'| | | |`|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|'| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | PTC | | P12 |-|-|-|-|-|-| CL6 | PTC = [[Ptolemy of Cyprus]] | CL6 = '''[[Cleopatra VI of Egypt|Cleopatra VI]]''' <br/>(Qn. 58 BC) | P12 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy XII Auletes|Ptolemy XII<br/>Auletes]]''' <br/>(Kg. 80-58 BC,<br> 55-51 BC)}}
{{chart|border=1 | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|^|-|-|v|-|-|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | BE4 | | P13 |-| CL7 |-| P14 | | AR4 | | BE4 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Berenice IV of Egypt|Berenice IV]]''' <br/>(Qn. 58-55 BC)| P13 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Ptolemy XIII Theos Philopator|Ptolemy XIII<br/>Theos Philopator]]''' <br/>(Kg. 51-47 BC)| CL7 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Cleopatra|Cleopatra VII<br/>Thea Philopator]]''' <br/>(Qn. 51-30 BC)| P14 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ptolemy XIV of Egypt|Ptolemy XIV]]''' <br/>(Kg. 47-44 BC)| AR4 = '''[[Arsinoe IV of Egypt|Arsinoe IV]]''' <br/>(Qn. 48-47 BC)}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | |!| | | |}}
{{chart|border=1 | | | | CES | | | | |!| | | | | MAR | | CES = [[Julius Caesar|Julius<br> Caesar]] | MAR = [[Mark Antony|Mark<br> Antony]]}}
{{chart|border=1 | | | | |`|-|-|v|-|-|^|-|-|v|-|-|'| | |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | |!| | | | |,|^|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | P15 | | | ALE | | CLS |v| JUB | | PTP | | P15 =[[Image:Double crown.svg|25px]]<br> '''[[Caesarion|Ptolemy XV<br/>Caesarion]]''' <br/>(Kg. 44-30 BC) | ALE = [[Alexander Helios|Alexander<br> Helios]] | CLS = [[Cleopatra Selene II|Cleopatra<br/>Selene II]] | JUB = [[Juba II|Juba II<br/>of Mauretania]] | PTP = [[Ptolemy Philadelphus (son of Cleopatra)|Ptolemy Philadelphus]]}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| |}}
{{chart|border=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PTM | | PTM = [[Ptolemy of Mauretania|Ptolemy of <br>Mauretania]]}}
{{chart/end}}
{{chart bottom}}
 
===புகழ் பெற்ற தாலமி வம்சத்தினர்===
* [[தாலமி சோத்தர்]]
* [[ஏழாம் கிளியோபாற்றா]]
 
==படக்காட்சிகள்==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2977907" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது