"கூழ்மம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு