காரி காஸ்பரொவ்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு