மஞ்சள் (நிறம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு